Publikační činnost

  • Prezentace české mluvnice pro potřeby cizinců s užším zaměřením na úroveň A1 dle SERR – dostupná nabídka publikací a výhled do budoucna. In: M. HRDLIČKA (eds.), Čeština je cizí jazyk 2010, úroveň A1 podle SERR. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. (CD)
  • Čeština z druhé strany aneb Čeština v roli jazyka nemateřského. USTA ad Albim BOHEMICA [online]. 2011, roč. 11, č. 1 [cit. 2013-01-14]. ISSN 1802-825X. Dostupné z: <http://pf.ujep.cz/files/data/KBO_casopis2011-1.pdf>.
  • O „Kapitolách o češtině jako cizím jazyku“. USTA ad Albim BOHEMICA [online]. 2012, roč. 12, č. 2 [cit. 2012-12-05]. ISSN 1802-825X. Dostupné z: < http://www.pf.ujep.cz/files/Usta_2-2012.pdf>.
  • Vzorové výrazy pro substantivní deklinaci substantiv ve výuce češtiny pro cizince. In: HASIL, J. (eds.), Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha: Euroslavica, 2012, s. 75-82. ISBN 978-80-7308-440-0.
  • Výuka češtiny pro cizince na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. In: VACULA, R. (eds.), Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2013. Praha: Akropolis, 2014, s. 165-173 ISBN 978-80-7470-053-8.
  • Jak hodnotí obtížnost gramatických jevů češtiny žáci a studenti s němčinou jako rodným jazykem a jejich vyučující. In: Nová čeština doma a ve světě [online]. 2013, roč. 2, č. 1-2, s. 74-93. [cit. 10. 10. 2014] ISSN 1805-367X (on-line). Dostupné z: < http://ncds.ff.cuni.cz/node/246 >.
  • Modifikovaný lingvistický popis gramatiky češtiny jako cizího jazyka. Genitiv substantiv a slovesný vid. (v tisku)