PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

 


Pracovna


01 041


387 774 849

E-mail


balik@ff.jcu.cz

Odborná specializace


srovnávací jazykověda, staroslověnština a slavistika, historická mluvnice, dialektologie


Konzultační hodiny
 

 

PhDr. Štěpán Balík, Ph.D., (nar. 1976) je vzděláním bohemista a slavista (FF UK). Působil jako lektor češtiny na Jagellonské univerzitě v Krakově. Založil zde a spoluorganizoval Český stůl (2004–2006). Po absolvování doktorského studia prací Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských anekdotách v kontextu literatury I. pol. 20. století (2011; FF JU v ČB) je asistentem ve zdejším Ústavu bohemistiky. Vyučuje zde předměty převážně spjaté s historickou a srovnávací jazykovědou, slavistikou, lexikologií. Spíše výjimečně vede i semináře literární. Je také členem Centra pro studium holokaustu a židovské literatury na FF UK. Věnuje se judeoslovanské literární a jazykové komparatistice, šoa v české a polské literatuře, stereotypům v jazyce a literatuře, problematice literární identity. V poslední době se pokouší zdokonalit své znalosti jidiš a jidišové kultury. Jeho odborné práce, básně, překlady z polštiny a popularizační články byly publikovány v domácích či zahraničních konferenčních sbornících, kolektivních monografiích a časopisech (např. v Aluzi, Babylonu, Časopisu Matice moravské, České literatuře, Divadelní revue, Plavu, Tvaru, Welesu či polských periodikách Studia Judaica, Studium, Teksty Drugie).


◽ Granty

◽ Publikační činnost