prof. PhDr. Aleš Haman, Dr.Sc.

E-mail: ales.haman@centrum.cz

Prof. Aleš Haman se narodil 26. června 1932 v Josefově u Jaroměře v rodině armádního důstojníka. Po absolvování gymnázia v Hradci Králové v roce 1951 studoval bohemistiku a literární vědu na Filosofické fakultě University Karlovy. V roce 1956 absolvoval diplomovou prací Vlastenecká lyrika z let 1885–1895. V tomtéž roce nastoupil jako korektor, později redaktor ve Státním zdravotnickém nakladatelství. Od roku 1957 působil jako odborný pracovník v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, kde se stal redakčním tajemníkem kritického vydání Spisů Jana Nerudy a kde se roku 1965 habilitoval jako vědecký pracovník studií Neruda prozaik. V roce 1972 z politických důvodů pracoviště opustil a byl zaměstnán jako bibliograf ve Státní (později Národní) knihovně ČSR. V roce 1982 přešel do oddělení výzkumu a metodiky knihovnictví, kde se zabýval především výzkumem čtenářských preferencí. V roce 1990 se jako vědecký pracovník vrátil do Ústavu pro českou a světovou literaturu, kde v roce 1992 získal titul DrSc. studií K otázkám teorie četby a čtenářství krásné literatury. Od roku 1990 také přednášel na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde našel od roku 1992 trvalé působiště. V roce 1998 dosáhl hodnosti univerzitního profesora. Od roku 1999 vyučoval na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na nově vzniklé Filozofické fakultě Jihočeské univerzity spoluzaložil Ústav estetiky, jehož byl po celé první tři roky existence ředitelem. Odborné články, studie a kritické reflexe publikoval již v průběhu šedesátých let na stránkách České literatury, Plamene, Kulturní tvorby, Tváře nebo Lidové demokracie. V osmdesátých letech mohl publikovat pouze v odborných knihovnických časopisech, zejména v periodiku Čtenář. V roce 1976 publikoval v samizdatu studii o Vladimíru Páralovi Dvakrát Páral pod pseudonymem H. Rak. Jako editor připravil do tisku především knihy Jana Nerudy, Ignáce Herrmanna, Ludvíka Aškenázyho. V devadesátých letech přeložil z angličtiny knihu Pavla Trenského Josef Škvorecký. V roce 2005 vyšel jeho překlad z francouzštiny obsáhlé příručky Voisine-Jechové O dějinách českého písemnictví. Žije v Praze. (Převzato z Portálu české literatury, částečně upraveno. Více informací naleznete zde: Portál české literatury)
 

Publikace v posledních 5 letech:

Monografie:

 • Kritické úvahy o západní literární teorii (s J. Holým a V. Papouškem). Praha: Arsci, 2006.
 • Trvání v proměně. Česká literatura devatenáctého století. Praha: Arsci, 2007.
 • Kontexty a konfrontace. Praha: Arsci, 2010.
   

Překlady:

 • Voisine-Jechová, Hana: Dějiny české literatury. Praha: H+H, 2005.
   

Studie:

 • Umberto Eco a otázky interpretace. Tvar, 16, 2005, č. 8, s. 12-13.
 • Estetický rozměr světa v Komenského Labyrintu. Tvar, 16, 2005, č. 21, s. 8-9.
 • Znovu a nově o strukturalismu Pražské školy. Česká literatura, 53, 2005, č. 2., s. 254-266.
 • Několik poznámek k povídkové beletrii v Národních listech za doby Nerudovy. In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2005, s. 74-79.
 • Proměny žánrové prózy v druhé polovině 19. století. In: Perla v hrubé kazajce. Klatovy: Městská knihovna, 2005, s. 11-15.
 • Čas a fenomenologie. In: Čas v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005.
 • Čapkové a expresionismus. In: Bauer, M. (Ed.): Hledání expresionistických poetik. České Budějovice: JU 2006, s. 167–174.
 • Dvě úvahy o poezii a próze. Česká literatura, 54, 2006, č. 4, s. 87–95.
 • Dějiny literatury, literární dějiny nebo dějiny literárnosti? Česká literatura, 54, 2006, č. 4, s. 87–95.
 • Václav Černý a próza 30. let. In: Česká literární kritika 20. století. Literární archiv, 37, 2006, s. 9–13.
 • K identitě literárního díla. In: Sládek, O. (ed.): Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno: Host 2006, s. 118–126.
 • Božena Němcová v evropském kontextu. In: Božena Němcová. Život – dílo – doba. Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové, 2006, s. 66-70.
 • Česká literatura 19. století na cestě k modernosti. In: Čas moderny. Studie a materiály. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 60-65.
 • Ideologie a axiologie. In: Ideologie a imaginace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.
 • Interakce nebo kontradikce? (Poznámky k narativitě v beletrii a v historiografii) In: Jezyk i literatura czeska w interakcji = Český jazyk a literatura v interakci. Racibórz: 29–30 września, 2006.
 • Otázky nadnárodní motivace proměn funkčních modelů v české literatuře 19. století. In: Mezi texty a metodami. Olomouc: Periplum, 2006.
 • Názory na současný román. In: Místa bez hranic. Olomouc: Votobia, 2006.
 • Žena vražedkyně v Čechách a ve Francii v polovině 19. století : Frantina Karoliny Světlé a Zolova Tereza Raquinová. Otázky českého kánonu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006.
 • Setkání s druhými v časopiseckých překladech prózy v druhé polovině 19. století. In: Setkání s druhým. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006.
 • Šalda a Nietzsche. In: Kubíček, T. & Merhaut, Z. & Wiendl, J. (Eds.): Na téma umění a život F.X.Šalda 1867-1967-2007. Host: Brno, 2007, s. 130–138.
 • Interakce nebo kontradikce. In: Bláhová, K. & Sládek, O. (Eds.): O psaní dějin. Praha: Academia, 2007, s. 71–80.
 • Úřednický stav v prózách Jana Nerudy. In: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Praha: KLP–Konias Latin Press, 2007, s. 124-130.
 • Jiný pohled na avantgardu. Česká literatura, 56, 2008, č. 2, s. 268–274.
 • Kritika humorem a parodií. Tvar, 02, 2008, s. 7.
 • Senzace K. Tvar, 18, 2008, s. 9.
 • Velký obrazoborec. Kritické dílo Bohumila Doležala. Host, 6, 2009, s. 16-19.
 • Kundera a dějiny románu. In: Hommage a Milan Kundera, Praha: Artes Liberales, 2009.