BOHEMISTIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (JEDNOOBOROVÉ A DVOUOBOROVÉ)

Okruhy ke SZZ pro Jednooborové navazující mgr. studium: BOHEMISTIKA

Okruhy otázek k SZZ pro jednooborové navazující magisterské studium:
BOHEMISTIKA
 

→ ke stažení zde: pdf


Český jazyk

 1. Čeština v pojetí Pražské školy: rozvrstvení národního jazyka, norma - úzus - kodifikace, ‚boje' o kodifikaci, funkce/obsah - forma
 2. Základní slovní druhy, jejich vývoj, morfologická a slovotvorná charakteristika; syntaktické funkce
 3. Nástavbové slovní druhy, jejich vývoj, morfologická a slovotvorná charakteristika; syntaktické funkce
 4. Neohebné slovní druhy, jejich vývoj, morfologická charakteristika a utvářenost; syntaktické funkce
 5. Vývoj fonologického systému češtiny
 6. Obecné tendence ve vývoji češtiny a slovanských jazyků
 7. Lexikální význam, jeho typy a přenášení pojmenování
 8. Lexikografie, vývoj českého slovníkářství
 9. Frazeologie, základní pojmy a vývoj
 10. Vývoj a současný stav nářeční diferenciace češtiny
 11. Geneze jazykových projevů a charakteristické rysy textů
 12. Teoretické základy české syntaxe: analytická závislostní syntax
 13. Nové přístupy k syntaxi ve 2. pol. 20. století: valenční syntax, funkční generativní popis češtiny, generativní gramatika, kognitivní lingvistika, atd.
 14. Soustava jmenných kategorií a vztah derivační a inflekční morfologie u jmen
 15. Soustava slovesných kategorií a vztah derivační a inflekční morfologie u sloves

 


Literární historie a teorie

 1. Literární historie, teorie a kritika
 2. Interpretační teorie 20. století
 3. Problémy naratologie
 4. Formalistické myšlení, strukturalismus a literární text
 5. Poststrukturalistické myšlení, dekonstruktivní čtení a literatura
 6. Současné teoretické myšlení v literatuře
 7. Koncepce literární historie
 8. Kritické myšlení v české literatuře 19. a 20. století
 9. Počátky literatury na českém území
 10. Literatura na českém území od 13. do 15. století
 11. Renesanční a barokní literatura
 12. Estetické, poetologické a ideové tendence v literatuře 19. století
 13. Estetické, poetologické a ideové tendence v literatuře 1. poloviny 20. století
 14. Estetické, poetologické a ideové tendence v literatuře 2. poloviny 20. století
 15. Problematika avantgard 20. století v souvislostech české literatury