Nařízení ředitele URO, kterým se upravují minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu

Nařízení ředitele Ústavu romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity vychází z odst. 4 Opatření děkana č. 12/2018, jímž se stanovuje postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací. Na základě tohoto článku upravuje ředitel Ústavu romanistiky FF JU minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu.

 

Bakalářská práce

Na Ústavu romanistiky lze zadávat a zpracovávat bakalářské práce filologického zaměření (studium jazyka, literatury, resp. obecně filologické zkoumání textů studovaného jazyka).

V bakalářských studijních programech zaměřených na analýzu odborného jazyka lze volit rovněž práce zaměřené na reálie daného jazykového společenství; i tyto práce předpokládají filologickou práci s autentickými cizojazyčnými texty. Téma práce musí rámcově odpovídat alespoň jednomu z předmětů státní závěrečné zkoušky pro studijní obor. Studenti/studentky si vybírají z témat bakalářských prací navržených v daném akademickém roce Ústavem romanistiky. V odůvodněných případech může student/studentka navrhnout téma vlastní; takové téma musí splňovat výše uvedené požadavky a vyžaduje souhlas školitele i ředitele ústavu. Autor/autorka práce pravidelně konzultuje pojetí své práce při specializačních seminářích.

Bakalářské práce jsou zpracovávány v českém jazyce, v odůvodněných případech lze se souhlasem školitele práci psát ve studovaném jazyce (francouzština, italština, španělština). Jazyková úroveň práce je integrální součástí hodnocení. Minimální rozsah bakalářské práce je 72 000 znaků (bez příloh převzatých z jiného zdroje).

V bakalářské práci student/studentka prokazuje, že ovládá teoretické a metodologické základy oboru a umí své znalosti aplikovat na rozbor konkrétního materiálu, resp. na analýzu konkrétního problému.

Při psaní bakalářských prací jsou studenti/studentky povinni dodržovat zásady etiky práce s informacemi. Neuvádění zdrojů, chybné uvádění zdrojů, rozsáhlé parafráze zdrojů (i cizojazyčných) či neoznačené citace jsou v rozporu s prohlášením o autentičnosti práce. Řádně označené přímé citace lze používat pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Formální aspekty citační praxe musí respektovat zvyklosti v daném oboru (lingvistika, literatura) a zvyklosti v jazyce, v němž je práce psána. Tyto otázky je nutné konzultovat s vedoucím práce.

Bakalářská práce psaná v českém jazyce obsahuje résumé ve studovaném románském jazyce (francouzština, italština, španělština); práce psaná v cizím jazyce obsahuje résumé v češtině. Résumé v rozsahu min. 2 normostran zahrnuje stručný popis studovaného problému, výchozích hypotéz, použité metodologie a shrnuje dosažené výsledky.

 

 

Diplomová práce

Na Ústavu romanistiky FF lze zadávat a zpracovávat diplomové práce filologického zaměření (studium jazyka, literatury, resp. obecně filologické zkoumání textů studovaného jazyka).

V učitelských studijních programech lze volit práce didaktického zaměření (didaktika konkrétního jazyka). Téma práce musí rámcově odpovídat alespoň jednomu z předmětů státní závěrečné zkoušky pro studijní obor.

Studenti/studentky si vybírají z témat diplomových prací navržených v daném akademickém roce Ústavem romanistiky. V odůvodněných případech může student/studentka navrhnout téma vlastní; takové téma musí splňovat výše uvedené požadavky a vyžaduje souhlas školitele i ředitele ústavu. Autor/autorka práce pravidelně konzultuje pojetí své práce při specializačních seminářích.

Diplomové práce jsou zpracovávány v českém jazyce, v odůvodněných případech lze se souhlasem školitele práci psát ve studovaném jazyce (francouzština, italština, španělština). Jazyková úroveň práce je integrální součástí hodnocení. Minimální rozsah diplomové práce je 144 000 znaků (bez příloh převzatých z jiného zdroje).

V diplomové práci prokazuje student/studentka větší schopnost samostatné odborné práce. Je schopen konfrontovat různé metodologické či interpretační postupy a zvolit vhodnou metodologii pro zpracování diplomního úkolu.

Při psaní diplomových prací jsou studenti/studentky povinni dodržovat zásady etiky práce s informacemi. Neuvádění zdrojů, chybné uvádění zdrojů, rozsáhlé parafráze zdrojů (i cizojazyčných) či neoznačené citace jsou v rozporu s prohlášením o autentičnosti práce. Řádně označené přímé citace lze používat pouze v nezbytně nutném rozsahu. Formální aspekty citační praxe musí respektovat zvyklosti v daném oboru (lingvistika, literatura) a zvyklosti v jazyce, v němž je práce psána. Tyto otázky je nutné konzultovat s vedoucím práce.

Diplomová práce psaná v českém jazyce obsahuje résumé ve studovaném románském jazyce (francouzština, italština, španělština): práce psaná v cizím jazyce obsahuje résumé v češtině. Résumé v rozsahu min. 2 normostran zahrnuje stručný popis studovaného problému, výchozích hypotéz, použité metodologie a shrnuje dosažené výsledky.

 

V Českých Budějovicích dne 18. 12. 2019

 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D., v. r.

ředitel Ústavu romanistiky FF JU

 

Poznámka: Tímto nařízením se novelizuje nařízení ředitele URO ze 7. 11. 2018.