Vedené kvalifikační práce

  • Pro bakalářské a diplomové práce viz portál STAG, sekce Prohlížení → Kvalifikační práce

 

Doktorské práce

- školitel

[obhájené práce]

NOVÁKOVÁ Marcela, Mgr.: K některým syntaktickým rysům právní italštiny smluv.
Rigorózní práce, FF UK Praha.
 
TOMAŠČÍNOVÁ Jana, PhDr.: Nominální kolokace v italské verzi evropské legislativy.
Dizertační práce, FF UK Praha.

VENUŠOVÁ (roz. PETŘÍKOVÁ) Alena, Mgr. Vyjádření aspektu a povahy slovesného děje v analytickém predikátu, Dizertační práce, FF JU České Budějovice.

[aktuálně vedení studenti PGS]

KONEČNÁ (roz. HLAVOVÁ) Lucie, Mgr.: Návrh reprezentativního korpusu psaného italského jazyka 2. poloviny 20. století s anotací na úrovni morfologie
Dizertační práce, FF JU České Budějovice.
 
VOLÁKOVÁ Veronika, Mgr.: Hodnocení nástrojů automatického rozpoznávání termínů v souborech českých a italských právních textů
Dizertační práce, FF JU České Budějovice.

 

-oponent

BOUŠÍ Zdeňka, Mgr.: Vybrané aspekty jazyka francouzské gastronomie a způsoby tvoření gastronomické terminologie.
Dizertační práce, FF UK Praha.

SEHNAL Roman, Mgr.: Alterácia ako produktívny spôsob tvorenia slov v taliančine
Dizertační práce, FF UK Praha.

BROŽOVSKÝ Lukáš. Mgr.: Anglický prvek v italském jazyce z pohledu současné italské lingvistiky.
Dizertační práce, FF UK Praha.

NÁDVORNÍKOVÁ Olga, Mgr.: Korpusová analýza faktorů sémantické interpretace francouzského gerondivu.
Dizertační práce, FF UK Praha.

ŠTICHAUER Jaroslav, PhDr.: La dérivation suffixale nominale en français préclassique.
Dizertační práce, FF UK Praha.

STRNADOVÁ Jana, Mgr.: Les réseaux adjectivaux. Sur la grammaire des adjectifs dénominaux en français.
Dizertační práce, Université Paris Diderot (Paris 7) – Sorbonne  & FF UK Praha, 2015.

BRATÁNKOVÁ Leontýna, dott.: Le collocazioni Verbo+Nome in apprendenti di italiano L2.
Dizertační práce, Università per Stranieri di Perugia & FF UK Praha, 2015.

SQUILLANTE Luigi, dott.: Polirematiche e collocazioni dell’italiano. Uno studio linguistico e computazionale.
Dizertační práce, Università di Roma – Sapienza & Universität Hildesheim, 2015.

RIPAMONTI Fabio, dott.: Il suppletivismo romanzo: fenomeni centrali e periferici nella diacronia dei paradigmi verbali.
Dizertační práce, FF UK Praha, 2015.

MACUROVÁ Petra, Mgr. Demonstrativa ten a tento a jejich italské ekvivalenty il, questo a quello
Dizertační práce, FF MU Brno (Ústav českého jazyka), 2018.

TOMKOVÁ Alena, Mgr. Elative compounds.
Dizertační práce, FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Katedra anglistiky a amerikanistiky), 2019.