Vedené kvalifikační práce

Diplomové práce

Bakalářské práce

 

 

Diplomové práce

2015

Bešťáková  Kristina:  Příslovečné určení příčiny v současné francouzštině: popis, postavení, funkce. Srovnání s češtinou.     

Daňková  Klára:  Apposition en français contemporain: description, position, fonction, fréquence. Comparaison avec le tchèque.     

Jakešová  Jana:  Příslovečné určení času a místa v současné francouzštině: popis, postavení, funkce. Srovnání s češtinou.     

Žemličková  Klára:  Nominální anafora a determinace ve starofrancouzském románu Aucassin et Nicolette 

 

2013

Basařová Petra: Anaphore associative dans le roman de Milan Kundera "La plaisanterie" : identification, fonctionnement, traits formels.         

Hůlová Petra: Argumentační a strukturní analýza reklamních tiskovin francouzských a českých cestovních agentur      

Maršáková Alžběta: Analyse argumentative et structurelle des éditoriaux du journal le monde

 

2012

Hrušková  Hana: Tvorba deminutiv a augmentativ v současné francouzštině    

Machová  Petra: Francouzská architektonická terminologie 

Vybíhalová  Michaela: Novoroční a sváteční projevy prezidentů Francie a ČR v letech 2007 - 2010.

 

2011

Medáčková, Jana: Metafora a metonymie v současném argotu pařížských předměstí

Janoušková Jitka: Přechylování názvů povolání v současné francouzštině

 

2010 

Zahradníková Tereza: Norma, úzus, spisovnost – srovnání přístupů k jazykové kultuře v ČR a ve Francii

Vojtová Andrea: Gramatická terminologie současných učebnic a metod FLE 

 

2009

Elišková Kristýna: Syntaktické prostředky rematizace v současné francouzštině - srovnání s

 

2008  

Kuncová Martina: Funkce francouzských členů z hlediska výstavby textu ve srovnání s jazykovými prostředky češtiny

 

2006

Holubcová Jitka: Anglicismy v jazyce mladých Québečanů

Leifrová Žaneta: Francouzské prezentativy a jejich české ekvivalenty

 

2005

Kovářová Hana: Anglicismy ve francouzštině mladých Pařížanů

Cihelková Tereza: Les multimédias et leurs méthodes dans l'apprentissage de la prononciation française

 

2004

Plánská Markéta: Možnosti vyjádření perfektivnosti děje v současné francouzštině

 

2003

Rychtařík Michal: Caractéristiques du français de Belgique dans le domaine de la phonétique et de la morpho-syntaxe

 

Bakalářské práce

2015

Hájková  Aneta: Výslovnost výpůjček z angličtiny v současné francouzské ekonomické terminologii     

Jirmásková  Hana: Postavení adjektiva ve jmenném syntagmatu v současné francouzštině     

Soudková  Eliška: Studentský slang v québecké francouzštině - formální a sémantická analýza     

Šáchová  Lenka:  Předložky s významem časovým v současné francouzštině

Víchová  Ema: Vyjádření přípustky v současné francouzštině (korpusová analýza - Intercorp) 

 

2014

Provázková Martina: Metafora ve francouzské sportovní terminologii

 

2013

Hájková  Hana: Partnerství měst Jihočeského kraje s městy frankofonních regionů. Politická podpora a občanská společnost.

Kohoutová Jana: Pojetí a struktura oborů cizojazyčných filologií v ČR a ve Francii

Konopecká Kateřina:  Kompozita typu V+N v současné francouzštině

Kožušníková Eva: České gramatiky francouzštiny od r. 1920

Kramolišová Lucie:Opisné slovesné vazby v současné francouzštině a jejich české ekvivalenty

Kratochvílová Eliška: Jazykové kurzy Francouzského institutu v Praze 1992-2011. Metody, skladba, marketing.

Kučerová Blanka: Intensifikační prefixy v současné francouzštině

Neumannová Iveta:  Kompozita typu N + N v současné francouzštině

Šťastná Markéta: Infinitivní klauze v současné francouzštině a jejich české ekvivalenty (korpusová analýza - Intercorp).

Váchová Andrea: Určité determinanty v současné francouzštině a jejich české ekvivalenty

 

2012

Brabcová  Eva:  Česko-španělské a španělsko-české slovníky tištěné    

Daňková  Klára:  Participiální vazby ve francouzštině a jejich české ekvivalenty 

Knappová  Barbora:  Užívání slovesných způsobů ve francouzských vedlejších větách vztažných (s ohledem na české ekvivalenty)

Máša  Josef: Frankofonie v Tunisku 

Šonková  Markéta:  Shoda podmětu s přísudkem v současné francouzštině a češtině, srovnávací studie. 

Žemličková  Klára:  Neurčité determinanty v současné francouzštině a jejich české ekvivalenty. 

 

2011

Boháčová,  Monika:  Systém minulých časů současné francouzštiny ve srovnání s češtinou (korpusová analýza - Intercorp) 

Fialová,  Lucie:  Výpůjčky z angličtiny ve francouzské ekonomické terminologii    

Solíková,  Silvia:  Příčinné spojovací výrazy ve francouzštině a jejich české ekvivalenty (korpusová analýza - Intercorp).    

Vítovcová, Dagmar:  Gérondif ve francouzštině a jeho české ekvivalenty (korpusová analýza - Intercorp) 

Voldánová,  Renata:  Vyjádření podmínky ve francouzských textech evropského práva ve srovnání s českými ekvivalentními prostředky (EurLex) 

 

2010

Gigerichová,  Eva: Mezinárodní organizace frankofonie - historie, struktura, fungování a cíle 

 

2009  

Vybíhalová, Michaela: Boloňský proces - vytváření evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání

 

2008  

Kubová, Michaela: Burgundsko a středočeský kraj - partnerství regionů EU

Trochová, Lucie: Výuka jazyků v Evropské unii

Weigertová, Iva  Mnohojazyčnost v Evropské unii

 

2007

Faltová Markéta: Francouzsko-české a česko-francouzské překladové terminologické slovníky z oblasti práva, administrativy a ekonomie