Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU 2010-2013

Projekt OPVK

Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU 2010-2013

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0079

Řešitelské pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Částka: 5 154 859,04,- Kč

Zahájení projektu: 17. 9. 2010

Ukončení projektu: 31. 8. 2013


 

Projekt podpořený prostřednictvím Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost částkou 5 154 859,04,- Kč z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR byl zaměřen na inovaci výuky praktického jazyka na Ústavu romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v bakalářských oborech Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura, Italský jazyk a literatura a v odpovídajících oborech navazujícího magisterského studia.

Hlavním záměrem projektu realizovaného od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 bylo zatraktivnění uvedených oborů prostřednictvím modernizace didaktických metod a co nejefektivnějšího zapojení rodilých mluvčí do výuky, aby došlo k jasnému nastavení progrese v daných jazycích dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).


 

Díky zapojení proškolených zahraničních lektorů a rozšíření práce s prostředky moderní komunikace došlo k inovaci metod výuky ve 24 kurzech praktického jazyka vybraných oborů. A to v 15 kurzech (po pěti pro francouzský, španělský a italský jazyk) v bakalářském stupni a v 9 kurzech (po třech pro francouzský, španělský a italský jazyk) v magisterském stupni studia.

Nyní konkrétní výukové aktivity probíhají podle předem připravených tematických plánů tak, aby byla zajištěna posloupnost zvyšování jazykové úrovně studujících ve všech jazykových rovinách podle SERR. 


 

Praktickým výstupem každého jazykového modulu inovovaných kurzů v obou stupních studia jsou nové výukové materiály zpracované v elektronické podobě společným úsilím vyučujících a studujících.

Studující nyní pracují s neustále doplňovanými moderními materiály, které cílí na rozvíjení všech základních jazykových kompetencí (mluvený projev, psaný projev, porozumění textu, porozumění mluvenému projevu). Materiály jsou díky využití elektronické výukové platformy Moodle dostupné i k domácímu samostudiu.


 

Realizační tým a partneři
 

Realizační tým:

Manažer projektu: JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

Administrátor projektu: Hana Němcová

Koordinátor za francouzský jazyk: PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Koordinátor španělský jazyk: Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

Koordinátor za italský jazyk: PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Lektor francouzského jazyka: Arnaud Pérard

Lektor španělského jazyka: María Martínez Córdoba

Lektor italského jazyka: dott. Fabio Ripamonti

Partneři:

Francouzská aliance Jižní Čechy

Společnost přátel Itálie
 


Kontakt
 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta

Ústav romanistiky
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

☎: 387 774 901
Fax: 387 774 812
E- mail: petru@ff.jcu.cz
Budova FF JU, přízemí, kancelář č. 00 049

 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.