URO/QZB15 Dějiny románských literatur se zaměřením na francouzskou literaturu

V rámci ústní zkoušky si student losuje dvě otázky:

1) Otázku z okruhu A (tato část zkoušky probíhá v češtině)

2) Otázku z okruhu B (tato část zkoušky probíhá ve francouzštině)

 

A - Dějiny románských literatur do konce 18. století

1/ První literární památky v románském jazyce
2/ Trubadúrské písně jako nové pojetí evropské lyriky a jejich první pokračovatelé
3/ Sicilská a toskánská básnická škola, dolce stil novo a Petrarca
4/ Hrdinský epos v románských jazycích a karlovská látka (matiere de France)
5/ Románská epika keltského původu (matiere de Bretagne)
6/ Středověká parodie rytířského románu, antický román, fablely (fabliaux), kurtoazní alegorie, žákovská poezie
7/ Dantova Božská komedie
8/ Humanistický "objev" antiky, studia humanitatis a florentská Akademie
9/ Rytířská epika a próza v 15. a 16. století
10/ Petrarkismus a antipetrarkismus
11/ Idylická a arkadická literatura 15. až 17. století
12/ Zrození krátké prózy a vývoj povídky od 11. do 17. století
13/ První velké prózy 16. století
14/ Literární manýrismus
15/ Barokní poezie
16/ Náboženská poezie a mysticismus 16. století
17/ Barokní divadlo
18/ Barokní román
19/ Barokní myslitelé
20/ Formulace estetiky klasicismu
21/ Klasicistní divadlo
22/ Klasicistní román
23/ Osvícenští myslitelé
24/ Nové impulzy v divadle 18. století
25/ Nové impulzy v próze 18. století 

 

studijní literatura:

Černý, V., Až do předsíně nebes, Praha, Mladá fronta, 1996.

Černý, V., Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti I.-IV. (Jinočany, H&H, 1998, 1998, 2005; Praha, Academia, 2009).

Forbelský, J.; Bělič, O., Dějiny španělské literatury, Praha, SPN, 1984.

Le Goff, J., Encyklopedie středověku, Praha, Vyšehrad 2002.

Le Goff, J., Kultura středověké Evropy. Praha, Odeon, 1991.

Mikeš, V., Divadlo španělského zlatého věku, Praha, Divadelní ústav, 1995.

de Sanctis, F., Dějiny italské literatury, Praha, SNKLHU, 1959.

Slovník francouzsky píšících spisovatelů, Praha, Libri, 2002.

Slovník italských spisovatelů, Praha, Libri, 2004.

Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Praha, Libri, 1999.

Studie z francouzského osvícenství: Montesquieu, Voltaire, Diderot, Praha, Karolinum 2003.

Šrámek, J., Dějiny francouzské literatury v kostce, Olomouc, Votobia, 1997.

Šrámek, J., Panorama francouzské literatury od počátku po současnost I, II, Brno, Host, 2012.  

 

B – Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století / La littérature française du XIXe et du XXe siècle

1. Les fondateurs de la notion du romantisme en France (Mme de Staël, Chateaubriand)

2. La poésie romantique et ses représentants (Lamartine, Vigny, Hugo, Musset)

3. Le roman romantique et ses représentants (Vigny, Hugo, Musset, Dumas)

4. Le théâtre romantique et ses représentants (Vigny, Hugo, Musset, Dumas)

5. Les tendances dans la prose romantique (Stendhal, Gautier, Nerval)

6. Le roman balzacien

7. Le roman naturaliste et ses héritiers (Maupassant, Zola, les Goncourt, Daudet)

8. Le roman flaubertien

9. Le symbolisme et la décadence (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Huysmans)

10. Les avant-gardes poétiques du début du XXe siècle (cubisme, dadaïsme – Cendrars, Apollinaire, Tzara)

11. Les essais du renouveau du genre romanesque au début du XXe siècle (Gide, Proust)

12. Le surréalisme et ses représentants (Breton, Aragon, Soupault, Desnos, Éluard)

13. Le roman à l'époque de l'entre-deux-guerres: le roman-fleuve, le roman cyclique (Martin Du Gard, Duhamel, Romains)

14. Le roman à l'époque de l'entre-deux-guerres: le roman de la condition humaine, le roman psychologique, le roman catholique (Malraux, Saint-Exupéry, Céline, Mauriac, Bernanos)

15. Le théâtre français de la première moitié du XXe siècle et ses représentants (Courteline, Giraudoux, Claudel, Cocteau, Salacrou, Anouilh)

16. L´existentialisme et la littérature (Sartre, Beauvoir, Camus)

17. Le "nouveau roman" et ses représentants (Sarraute, Robbe-Grillet, Butor, Pinget)

18. Le théâtre de l'absurde et ses représentants (Beckett, Ionesco, Arrabal, Genet)

19. La poésie de langue française de la seconde moitié du XXe siècle (en fonction de la lecture individuelle)

20. La prose de langue française de la seconde moitié du XXe siècle (en fonction de la lecture individuelle)

21. Le théâtre de langue française de la seconde moitié du XXe siècle (en fonction de la lecture individuelle)

22. La littérature française et francophone contemporaine depuis 1990 (en fonction de la lecture individuelle)

 

  • L'examen se déroule en français.
  • Une liste des textes de la lecture personnelle sera présentée au moment de l'examen.
  • Elle devra comporter au moins 1- 3 titres relatifs à chaque question.

 

studijní literatura: 

Duby, G. (ed.), Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha, 2003.

Darcos, X.; Agard, B.; Boireau, M.-F., Le XIXe siècle en littérature, Paris, Hachette, 1986.

Darcos, X.; Boissinot, A.; Tartayre, B., Le XXe siècle en littérature, Paris, Hachette, 1989.

Lagarde, A. - Michard, L., XIXe siècle. Anthologie et histoire littéraire, nouvelle éd. mise à jour et augmentée, Paris, Bordas, 2004.

Lagarde, A. - Michard, L., XXe siècle. Anthologie et histoire littéraire, Paris, Bordas, 1985. 1985. (český překlad Praha, Garamond, 2008)

Pospíšil, I.; Dembická, S., Světové literatury 20. století v kostce (americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská), 1. vyd. Praha, Libri, 1999.

Slovník francouzsky píšících spisovatelů, Praha, Libri, 2002.

Šrámek, J., Dějiny francouzské literatury v kostce, Olomouc, Votobia, 1997.

Šrámek, J., Panorama francouzské literatury od počátku po současnost I, II, Brno, Host, 2012.