URO/QZB6 Španělský jazyk (SJEMO)

URO/QZB6 Španělský jazyk (SJEMO)

Ústní zkouška ze španělského jazyka se skládá ze dvou částí:

1. zodpovězení dvou teoretických otázek (v češtině) – student si losuje jednu otázku z okruhu A a jednu otázku z okruhu B:

            A. Morfosyntax a odborný překlad

            B. Lexikologie a sémantika

2. pohovor nad odborným textem (ve španělštině). Student prokáže důkladnou znalost odborné terminologie z oblasti práva a mezinárodního obchodu.

Součástí hodnocení je kvalita a úroveň jazykového projevu (ve španělštině i češtině)

 

A - Morfosyntax a odborný překlad           

 1. Substantiva ­(charakteristika, typologie, morfologické kategorie a syntaktické funkce).
 2. Adjektiva ­(charakteristika, typologie, morfologické kategorie a syntaktické funkce).
 3. Člen (tvary a užití, jeho české ekvivalenty).
 4. Zájmena (klasifikace a užití). 
 5. Číslovky a číselné výrazy (klasifikace a užití). 
 6. Neohebné slovní druhy.
 7. Sloveso. Morfologické kategorie španělských sloves.
 8. Systém slovesných časů v indikativu a subjuntivu (tvoření, funkce, užívaná terminologie).
 9. Časová souslednost v indikativu a v subjuntivu. Přímá a nepřímá řeč.
 10. Jmenné tvary sloves, tvoření a funkce. Opisné slovesné vazby.
 11. Větné členy.
 12. Typy vět (struktura, modalita, povaha přísudku).
 13. Souvětí souřadné.
 14. Vedlejší věty (typy vět vedlejších, systém používání časů a způsobů).
 15. Základní překladatelské postupy.
 16. Základní lexikální rysy odborného stylu (odborná terminologie, jazykové šablony).
 17. Základní morfosyntaktické rysy odborného stylu (formy a užití).

 

B - Lexikologie a sémantika

 1. Lexikologie a sémantika: předmět studia, lexikální a sémantické jednotky (slova, lexémy,

        morfémy, sémy).

 1. Základní aspekty lexikografie. Slovníky a korpusy.
 2. Stratifikace jazyka: horizontální a vertikální. Pojetí jazykové normy. Variety diatopické, diastratické a diafazické.
 3. Současné španělské lexikum a jeho původ. Palabras patrimoniales, palabras cultas. Výpůjčky a kalky.
 4. Morfologické procesy obohacování slovní zásoby.
 5. Sémantické procesy obohacování slovní významy. Změny a posuny významu.
 6. Paradigmatické vztahy mezi významy.
 7. Syntagmatické vztahy mezi významy.
 8. Vztah sémantiky a syntaxe, kognitivní báze. Kategorizace a prototypičnost.

 

Seznam literatury:

Španělská morfosyntax:

Černý, J.: Morfología española, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2000.

Gómez Torrego, L.: Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM 1997.

Králová, J. a kol.: Moderní gramatika španělštiny, Plzeň 1999.

Matte Bon, F.: Gramática comunicativa del español I, II, Edelsa Madrid 1999.

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010), Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.

Spitzová, E.: Morfología española, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2001.

Zavadil, B. – Čermák, P.: Sintaxis del español actual, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008. 

Zavadil, B. – Čermák, P.: Mluvnice současné španělštiny (Lingvisticky interpretační přístup), Karolinum, Praha 2010.

 

Odborný jazyk:

De Miguel, E.: El texto jurídico – administrativo: análisis de una orden ministerial. Círculo de lingüística aplicada a la comunicación. Departamento de Filología Española III, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid 2000.

Dubský, J.: Základy španělské lexikologie pro překladatele a tlumočníky. Praha, SPN 1977.

Králová, J.: Fiesta 3: španělština pro střední a jazykové školy, Plzeň, Fraus 2003.

Králová, J.: Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny, FF UK, Praha 2012.

Mlýnková, L., Macíková, O.: Obchodní španělština. Brno, CP Books, 2005.

Mlýnková, L., Macíková, O.: Nová obchodní španělština. Edika, Brno 2015.

Tomášek, M.: Překlad v právní praxi. Linde, Praha 2003. (2. vyd.).

 

Španělská lexikologie a sémantika:

Alvar Ezquerra, M.: La formación de palabras en español, Madrid, Arco Libros 1999.

Bartoš L., Valíková H.: La formación de palabras en español. Brno, FF MU 2002.

Capuz, J.: Préstamos del español: lengua y sociedad. Madrid, Arco-libros 2004.

Corpas Pastor, G.: Manual de fraseología española. Gredos, Madrid 1996.

Córdoba Rodríguez, F.: Introducción a la lexicografía española. Olomouc, UPOL 2001.

Coseriu, E.: "Los conceptos de "dialecto", "nivel", y "estilo de lengua" y el sentido propio de la dialectología". LEAN, 3/1, 1981, 1-32,.

Gómez Torrego, L.: El léxico en el español actual: uso y norma. Madrid, Arco Libros 1995.

Guerrero Ramos, G.: Neologismos en el español actual. Madrid, Arco Libros 1997.

Knittlová D., Černý J., Mohaplová A.: Funkční styly moderní španělštiny. Olomouc, Univerzita Palackého 1990.

Kocek J.,  Kopřivová M., Kučera K. (eds.): Český národní korpus. Úvod a příručka pro uživatele. FF-UK, Ústav Českého národního korpusu, Praha, 2000.

Lakoff, G.: Ženy, oheň a nebezpečné věci.  Praha, Triáda 2006 (orig. 1987)

Lakoff M.,  Johnson G.: Metafory, kterými žijeme. Brno, Host 2002.

Lyons, J.: Semántica. Versión castellana por Ramon Cerda Barcelona, Editorial Teide 1989 (orig. 1977).

Medina López, J.: El anglicismo en el español actual. Madrid, Arco-Libros, 1996.

Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny – s obecným úvodem do problematiky oboru. Praha, Karolinum 1994 (upravené vydání 1997).

Peregrin, J.: Význam a struktura. Praha, Oikuméné 1990.

Ruiz Guirillo, L.: Las locuciones en español actual. Madrid, Arco Libros 2001.

Spitzová, E.: Semántica española. Brno, FF MU 1996.

Trujillo, R.: Introducción a la semántica española. Madrid, Arco Libros 1988.

Varela Ortega, S.: Morfología léxica : la formación de palabras. Madrid,  Gredos, 2005.

Vaňková, I.: Nádoba plná řeči (Člověk, řeč a přirozený svět). Praha, Karolinum 2007.

Veselá, J.: "La norma general en español y en checo", Paralelo 50, 2006, 3, p. 70-77.