URO/QZM10 Didaktika francouzského jazyka

 

 1. Vymezení pojmů a předmětu studia. Didaktika obecná, didaktika cizího jazyka, metodika, metoda. Vztah DCJ k ostatním disciplínám (psychologie, lingvistika). Autoři, publikace, časopisy.
 1. Cíle a zásady vyučování cizím jazykům podle Choděry & Riese. Metodická gradace. Vymezení pojmů: kompetence, dovednosti, aktivity. Koncepce a projekty výuky CJ v EU a ČR (Společný referenční rámec, Obsahově a jazykově integrované vyučování, cena Label, Evropské jazykové portfolio, Rámcové vzdělávací programy).
 1. Rámcové vzdělávací programy, klíčové kompetence, vzdělávací obsahy dle RVP. Referenční úrovně dle Společného evropského referenčního rámce a jejich využití v praxi.
 1. Receptivní řečové činnosti. Poslech a čtení. Referenční úrovně. Teoretické a praktické aspekty nácviku. Aktivity rozvíjející poslech s porozuměním a čtení.
 1. Produktivní řečové činnosti. Písemný a ústní projev. Druhy písemného projevu. Referenční úrovně. Teoretické a praktické aspekty nácviku. Typologie chyb, problematika hodnocení.
 1. Interaktivní řečové činnosti. Ústní a písemná interakce. Referenční úrovně. Teoretické a praktické aspekty nácviku. Typologie chyb, problematika hodnocení.
 1. Jazyková kompetence gramatická. Referenční úrovně. Teoretické a praktické aspekty nácviku. Typologie chyb, problematika hodnocení. Metody výuky gramatiky, signální gramatika, kognitivní gramatika.
 1. Jazyková kompetence lexikální. Referenční úrovně. Teoretické a praktické aspekty nácviku. Typologie chyb, problematika hodnocení.
 1. Jazyková kompetence fonologická.  Teoretické a praktické aspekty nácviku. Typologie chyb, problematika hodnocení. Otázka ortofonie, ortoepie a intonace.
 1. Otázka postavení mateřského jazyka v hodinách CJ. Výhody a nevýhody používání MJ. MJ z hlediska využití mediačních řečových činností. Interference, pozitivní transfer, interlingva. Překlad.
 1. Hodnocení jazykových aktivit a kompetencí: Hodnocení holistické a analytické, sumativní a formativní, kriteriální a normativní. Sebehodnocení, portfolio, autonomní hodnocení, autoevaluace.
 1. Programováni v různých časových horizontech.  Plánování v souvislosti s cíli, cílovou skupinou, kompetencemi. Plán vyučovací hodiny. Typy, struktura a forma vyučovací hodiny CJ. Projektové aktivity, globální simulace.
 1. Jazyk a kultura: interkulturní kompetence, sociolingvistická kompetence, prostředky pro rozvoj těchto kompetencí, využití autentických materiálů, literárních textů, atp.
 1. Cizí jazyk pro specifické účely. Stanovení cílů, cílové skupiny, klíčových kompetencí.  Programování, výběr materiálů, systém hodnocení.
 1. Historie výuky cizích jazyků do 20. století: přehled a analýza metod. Od metody gramatické ke komunikativním přístupům. Promítání lingvistických modelů do didaktiky výuky CJ. Ukázky učebnic vzniklých podle různých metodik. Alternativní metody.