URO/QZM22 - Obecná a románská lingvistika

Student si losuje dvě otázky, jednu z oddílu A a jednu z oddílu B následujícího seznamu. Zkouška probíhá v češtině.

 

A - Obecná lingvistika

 1. Lingvistika jako vědní disciplina, lingvistika obecná a speciální, teoretická a aplikovaná, základy lingvistické metodologie, model a teorie, jazyk lingvistiky.
 2. Definice jazyka, jazyk jako systém, teorie znaku, pojem struktury, langue a parole, vztahy syntagmatické a paradigmatické, centrum a periferie, synchronie a diachronie, funkce jazyka.
 3. Dvojí artikulace řeči, základní jednotky jazyka, jazykové roviny (plány) a disciplíny, nejvlivnější současná pojetí stratifikace jazyka (analýzy).
 4. Diachronie – fylogeneze jazyka, příčiny jazykových změn, konvergence a divergence.
 5. Jazyky – typologie a univerzálie.
 6. Korpusová lingvistika a lingvistická metodologie. Korpus vs. introspekce. Validita a reliabilita ve výzkumu. Reprezentativnost korpusu; pojem reprezentativnosti dat.
 7. Základní statistika v korpusu: četnost (frekvence) absolutní a relativní, ARF, srovnání četnosti. Měření souvýskytu (MI-score, T-score a další míry). Pojem „kolokace".
 8. Přehled dějin lingvistiky – předvědecká lingvistika, lingvistika 19. století.
 9. Přehled dějin lingvistiky – hlavní směry 20. století. Evropský a americký strukturalismus, Pražská škola.
 10. Přehled dějin lingvistiky – Generativní lingvistika, Kognitivní lingvistika, Teorie optimality (OT).
 11. Pragmatika (mluvní akty, presupozice, reference a deixe, konverzační maximy, implikatury).

 

B - Románská lingvistika

 1. Latina mezi indoevropskými jazyky: italické jazyky a jazyková situace na Apeninském poloostrově.
 2. Romanizace.
 3. Lidová latina – základní charakteristika a zdroje pro její studium.
 4. Vznik románských jazyků – společenské a historické aspekty, různé teorie.
 5. Diferenciace románských jazyků – fonologický systém.
 6. Diferenciace románských jazyků – morfologický systém: substantiva a adjektiva.
 7. Diferenciace románských jazyků – morfologický systém: slovesa.
 8. Diferenciace románských jazyků – syntax.
 9. Základní charakteristika slovní zásoby rom. jazyků.
 10. Rané texty a prvotní diferenciace rom. jazyků (šp., fr. a it.).