Granty

Vědecké projekty:

● v r. 2008 hlavní řešitel projektu „Politický portrét Jánose Esterházyho – jeho role obhájce maďarské menšiny (menšin) v ČSR versus československá státnost (politická činnost J. Esterházyho v předválečném Československu)", přiděleného v rámci dotačního výběrového řízení Ministerstva zahraničních věcí pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky České republiky a mezinárodních vztahů v roce 2008.

● v r. 2009 pokračování výzkumu problematiky „Politický portrét Jánose Esterházyho – jeho role obhájce maďarské menšiny (menšin) v ČSR versus československá státnost (politická činnost J. Esterházyho v předválečném Československu)" pro MZV ČR – výstup: studie pro potřeby MZV ČR o rozsahu cca 223 normostran.

● hlavní řešitel vědeckého projektu Ministerstva zahraničních věcí České republiky na rok 2010 s tématem „Politika československých vlád vůči národnostním menšinám 1918 – 1938" (spoluřešitelé: PhDr. Lukáš Novotný a PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.); projekt byl přijat Vědeckou radou MZV ČR na jejím zasedání dne 22. 9. 2009 (č. j. 120.912/2009-KSAP); Kategorie VaV: AP – Aplikovaný výzkum, Hlavní obor: AD – Politologie a politické vědy

● hlavní řešitel postdoktorského grantového projektu s tématem „Československo-maďarské bilaterální vztahy na pozadí vnitropolitického vývoje horthyovského Maďarska v letech 1919 – 1926" podporovaného Grantovou agenturou ČR (P410/10/P140), doba řešení: 2010–2012; Kategorie VaV: ZV – Základní výzkum, Hlavní obor: AB – Dějiny

● spoluřešitel vědeckého projektu s tématem „Life and political role of János Esterházy in archival and press sources" podporovaného Visegrádským fondem (Visegrad Fund), doba řešení: 2012–2013. Hlavní koordinátor projektu: Historical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

● podíl na řešení vnitřního výzkumného záměru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s názvem „Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století" podporovaného v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě, doba řešení: 2012–2016.

● podíl na řešení grantového projektu „Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století", podporovaného Grantovou agenturou ČR (P410/13–39331F), doba řešení: 2013–2014; Kategorie VaV: ZV – Základní výzkum, Hlavní obor: AB – Dějiny

 spoluřešitel vědeckého projektu s tématem „Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě“, podporovaného Interní grantovou agenturou VŠE v Praze (49/2014), doba řešení: 2014–2015.

 vědecký grantový projekt „Hrabě János Esterházy. Politická biografie vůdčího představitele prvorepublikové maďarské menšiny“, podporovaný Grantovou agenturou Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doba řešení: 2016–2017.