Pokyny pro zpracování bakalářských prací na Oddělení dějin umění

Rozsah a podobu bakalářské práce stanoví následující dokumenty:


Pokyny k výběru témat

Vypisovaná témata BP na Oddělení dějin umění sledují především tyto cíle:

a) téma se koncentruje na jedno umělecké dílo (architektura), případně na vybranou skupinu děl jednoho autora (sochařství, malířství, příp. umělecké řemeslo, fotografie, design atp.)

b) preferována jsou témata, související s jihočeským regionem

c) student by se měl v rámci zpracovávání BP naučit základy uměleckohistorické práce, a proto jsou obecně upřednostňována témata z období 1300 – 2000

 

Student má dvě možnosti výběru témat své BP:

  1. Každý z vyučujících Oddělení dějin umění každoročně vypisuje témata BP, z nichž si studenti mohou vybrat. Témata BP u jednotlivých vyučujících v zásadě odpovídají jejich odbornému zaměření, případně souvisejí s jihočeským regionem.
  2. Student může oslovit každého vyučujícho Oddělení dějin umění s návrhem vlastního tématu BP. Vyučující posoudí, zda navrhované téma odpovídá představě vedení oddělení o náplni BP a ve spolupráci se studentem vypracuje zadání BP.

Pokyny ke zpracování textu BP

Podoba poznámkového aparátu v textu BP se řídí normou časopisu Umění.

Během zpracovávání tématu BP je student povinen konzultovat s vedoucím BP podobu jejích jednotlivých částí.

Student zpravidla získává zápočet z předmětu BAP1 po schválení osnovy textu BP vedoucím.

Zápočet BAP2 pak student získává až po schválení konečné podoby textu BP vedoucím.


Obecná doporučení

V případě, že si student není jistý svou úrovní psané češtiny, může si text práce před jejím odevzdáním nechat zkontrolovat od někoho, kdo jazyk ovládá lépe.

Jako vzor pro formální podobu BP si lze na Stagu stáhnout některou z úspěšně obhájených a pozitivně hodnocených BP z oboru dějin umění a inspirovat se způsobem členění kapitol, řazení seznamu pramenů a literatury či úpravou obrazové přílohy.