Dějiny umění

bakalářský studijní program

Typ studia: jednooborové prezenční bakalářské studium

Charakteristika programu:

Bakalářský jednooborový studijní program Dějiny umění je orientován na studium evropského výtvarného umění a architektury. Jeho cílem je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, schopné kritického myšlení, teoretického rozhledu i praktického uplatnění. Studium je koncipováno jako tříleté a probíhá výhradně prezenční formou. Student vedle společného základu projde kurzy, které mu poskytnou hlubší vhled do pozadí vzniku, obsahu, formy a funkce uměleckých děl a architektury od starověku až do konce 20. století a dále jej seznámí s historiografií oboru dějin umění i se současnými metodologickými přístupy při analýze a interpretaci uměleckého díla. Student si osvojí zacházení se základními nástroji dějin umění, umožňujícími hlubší pochopení uměleckého díla, jako je křesťanská a profánní ikonografie a projde kurzy, které ho připraví pro praxi historika umění v nejrůznějších kulturních institucích. Důraz je také kladen na jazykovou přípravu, na studium dějin filosofie, vzdělanosti, evropské literatury i dějin estetiky. Studenti tak získají nejen širší rozhled v humanitních disciplínách, ale široké spektrum předmětů jim současně bude jak usnadňovat cestu ke studiu dalších příbuzných oborů, tak i možnosti případné budoucí specializace. To vše bude dávat absolventům kvalitní výbavu usnadňující jim uplatnění na dnešním trhu práce. Filozofická fakulta JU nabízí také možnost navazujícího magisterského studia Dějiny umění a vizuální studia

Profil absolventa:

Absolvent programu Dějiny umění a vizuální studia bude schopen prakticky uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v kulturních institucích (muzea, galerie, památková péče, nakladatelství, kulturní agentury atp.), ve sdělovacích prostředcích či médiích, popř. ve státní správě a samosprávě i v uměleckém obchodě.

Absolventi bakalářského studijního programu Dějiny umění budou vedle nezbytné a základní praktické aplikace teoretických poznatků připraveni i k dalšímu vzdělávání v magisterských a posléze i doktorských programech v rámci humanitních disciplín, zejména v oborech dějiny umění, estetika a kulturní dějiny.

Přijímací řízení:

 

Studijní plány (od akademického roku 2020/21):

 

  Sledujte Dějiny umění na Facebooku