Publikační činnost v letech 2005-2006

Články v recenzovaných časopisech

Václav BŮŽEK, Společnost zemí habsburské monarchie 1526-1740 v české, maďarské, rakouské a slovenské historické vědě posledního desetiletí, Český časopis historický 104, 2006, s. 485-526 (spoluautoři Katrin Keller, Eva Kowalská, Géza Pálffy), ISSN 0862-6111.

Václav BŮŽEK, Zrcadlo ctností, bohů a rozkoší. Sebeprezentace Ferdinanda Tyrolského v rytířských kratochvílích, Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. 6, 2006, s. 45-58, ISBN 80-86890-06-6.

Ivo CERMAN, Zrození osvícenského kavalíra (Vzdělání a cestování Jana Karla z Dietrichsteina), Časopis Národního muzea C, 172, 2004, č. 3-4, s. 157-190.

Martin GAŽI, Huertovský (v)klad. K interiérovému vybavení píseckého kostela Narození Panny Marie v první polovině 17. století, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis společnosti přátel starožitností 43/11, 2005, č. 2, s. 65-74.

Martin GAŽI, Imagines sacrae, sed restauratae. K praktickému využití historických dokladů o náboženské úctě, Monumentorum tutela 16, 2005, s. 97-106.

Petr HLAVÁČEK, Kristocentrická dimenze kultu Čtrnácti sv. Pomocníků aneb k reformní spiritualitě pozdního středověku, Husitský Tábor 15, Tábor 2006, s. 9-33, ISBN 80-86971-12-0.

Bohumil JIROUŠEK, Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie - možnosti a meze studia, Český časopis historický 104, 2006, s. 884-905, ISSN 0862-6111.

Rudolf KRAJÍC, Dům rodiny Vaverkových na táborském náměstí (Příspěvek k dějinám řemesla a obchodu na sklonku středověku), Husitský Tábor 15, 2006, s. 247-269, 286-313, ISBN 80-86971-12-0.

Rudolf KRAJÍC, Keramická lucerna z Tábora (Příspěvek k dějinám středověkých a raně novověkých svítidel), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 2006, 247-258, ISBN 80-86260-59-3.

Miroslav NOVOTNÝ, Jindřichohradečtí jezuité a rekatolizace v první polovině 17. století, Studia Comeniana et historica 36, 2006, č. 75-76, s. 161-171.

Marie RYANTOVÁ, Památníky raného novověku jako prostředek individuální sebeprezentace, Český časopis historický 104, 2006, s. 47-80, ISSN 0862-6111.

Rostislav SMÍŠEK, Jan Adam z Questenberka a hmotná kultura v zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Příspěvek ke šlechtické reprezentaci v první polovině 18. století, Západní Morava 9, 2005, s. 50-70, ISBN 80-7275-062-3.

Zdeněk VYBÍRAL, Války a válečníci v české společnosti na počátku novověku, in: Miloš Drda - Zdeněk Vybíral (edd.), Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách, Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2006 (= Husitský Tábor, Supplementum 3), s. 361-383, ISBN 80-86971-22-8.

 

Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

Zdeněk BEZECNÝ, Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, České Budějovice 2005 (= Monographia historica 5), ISBN 80-7040-698-4.

Václav BOK, Die frühneuhochdeutsche Übersetzung (1463) des Breslauer Stadtschreibers Peter Eschenloër, in: Josef Hejnic - Hans Rothe (edd.), Aeneas Silvius Piccolomini Historia Bohemica, Köln-Weimar-Wien 2005, ISBN 3-412-15604-3.

Václav BŮŽEK, "Gute Freundschaft" - Informelle Kommunikation in der frühneuzeitlichen Gesellschaft der böhmischen Länder, in: Stefan Brakensiek - Heide Wunder (edd.), Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im alten Europa, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 79-96, ISBN 3-412-25405-3.

Václav BŮŽEK, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006 (= Monographia historica 7), ISBN 80-7040-908-8.

Václav BŮŽEK, Integrationsmöglichkeiten böhmischer Adeliger am Hof Ferdinands I., in: Martina Fuchs - Teréz Oborni - Gábor Ujváry (edd.), Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher, Münster 2005, s. 339-357, ISBN 3-402-06575-4.

Václav BŮŽEK, Konfessionelle Pluralität in der kaiserlichen Leibkammer zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Joachim Bahlcke - Karen Lambrecht - Hans-Christian Maner (edd.), Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Leipzig 2006, s. 381-395, ISBN 3-86583-081-1.

Václav BŮŽEK, Der böhmische und mährische Adel am Hof Ferdinands von Tirol in Innsbruck und Ambras, in: Heinz Noflatscher - Jan Paul Niederkorn (edd.), Der Innsbrucker Hof. Residenz und höfische Gesellschaft in Tirol vom 15. bis 19. Jahrhundert, Wien 2005, s. 425-438, ISBN 3-7001-3327-8.

Václav BŮŽEK, Saját országában idegen. Jagelló Lajos és Habsburg Mária csehországi tartózkodása 1522-1523 fordulójan, in: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531, Budapest 2005, s. 57-61, ISBN 963-9340-50-2.

Václav BŮŽEK, Strangers in their own country. King Louis II (Jagiello) and Mary of Hungary´s Stay in Bohemia at the thurn of 1522-1523, in: Mary of Hungary. The Queen an her court 1521-1531, Budapest 2005, s. 63-67, ISBN 963-9340-50-2.

Václav BŮŽEK, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I. Do Prahy 8. listopadu 1558, in: Luděk Březina - Jana Konvičná - Jan Zdichynec (edd.), Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 112-128, ISBN 80-903756-1-8.

Václav BŮŽEK - Rostislav SMÍŠEK, Symboly rituálu. Volba Karla V. římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho korunovace v Cáchách, in: Lenka Bobková - Mlada Holá (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc., k nedožitým 85. narozeninám, Praha 2005, s. 123-131, ISBN 80-7185-773-4.

Václav BŮŽEK - Zdeněk VYBÍRAL, Freiheit in Böhmen und Mähren zwischen Hussitismus und Dreißigjährigem Krieg, in: Georg Schmidt - Martin van Gelderen - Christopher Snigula (edd.), Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa (1400-1850), Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2006, s. 239-250, ISSN 1433-6162, ISBN 3-631-54949-0.

Zdeněk BEZECNÝ, Die Akademie des Grafen Straka in Prag, in: Ivo Cerman - Luboš Velek (edd.), Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen, München 2006, s. 169-174, ISBN 3-89975-057-8.

Ivo CERMAN, Aufgeklärtes Ständetum? (Die Verfassungsdiskussion in Böhmen 1790-1791), in: Roland Gehrke (ed.), Aufbrüche in die Moderne. Ständetum und Frühparlamentarismus in Mitteleuropa, Stuttgart 2005, s. 179-205, ISBN 3-412-20405-6.

Ivo CERMAN, Habsburgischer Adel und das Theresianum. Wissensvermittlung, Sozialisation, Berufswege, in: Ivo Cerman - Luboš Velek (edd.), Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen, München 2006, s. 141-166, s. 143-168, ISBN 3-89975-057-8.

Martin GAŽI, Der (nicht-)überschrittene Horizont. Votiv- und Dekorationsgeschenke als Zeichen des aufkommenden Marien- und Annenkultes im Prachiner Gebiet des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Daniel Doležal - Hartmut Kühne (edd.), Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture, Frankfurt am Main 2006, s. 395-411, ISSN 1862-149X, ISBN 3-631-54996-2.

Josef GRULICH, Besitztransfer und regionale Mobilität der untertänigen Bevölkerung (Südböhmen 16.-18. Jahrhundert), in: Markus Cerman - Robert Luft (edd.), Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im "Alten Reich". Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 99), München 2005, s. 127-151, ISBN 3-486-57586-4.

Petr HLAVÁČEK, Die Franziskaner-Observanten zwischen böhmischer und europäischer Reformation. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte Ostmitteleuropas, in: Winfried Eberhard - Franz Machilek (edd.), Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa, Köln-Weimar-Wien 2006, s. 295-326, ISBN 978-3-412-26105-4.

Petr HLAVÁČEK, Die Oberlausitz - ein neuralgischer Punkt des spätmittelalterlichen Franziskanertums, in: Tomasz Torbus - Markus Hörsch (edd.), Die Kunst im Markgraftum Oberlausitz während der Jagiellonenherrschaft, Ostfildern 2006 (= Studia Jagellonica Lipsiensia 3), s. 163-171, ISBN 3-7995-8403-X.

Petr HLAVÁČEK, Ďábel z Horní Blatné aneb ze života českých luteránů v polovině 16. století, in: Luděk Březina - Jana Konvičná - Jan Zdichynec (edd.), Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Praha 2006, s. 314-324, ISBN 80-903756-1-8.

Petr HLAVÁČEK, Franziskaner, Wallfahrtswesen und die Spiritualität des Pilgertums im Spätmittelalter, in: Daniel Doležal - Hartmut Kühne (edd.), Wallfahrten in der europäischen Kultur/Pilgrimage in European Culture, Frankfurt am Main 2006, s. 293-299, ISBN 3-631-54996-2.

Petr HLAVÁČEK, Sv. Jan Kapistrán a čeští františkáni mezi českou a evropskou reformací, in: Wiesław F. Murawiec - Damian A. Muskus (edd.), Pięćset pięćdziesią lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003), Kalwaria Zebrzydowska-Kraków 2006, s. 71-110, ISBN 83-89432-47-1.

Petr HLAVÁČEK, Zum (Anti)intellektualismus in Ostmitteleuropa im 15. und 16. Jahrhundert: Die böhmischen Franziskaner-Observanten und ihr Verhältnis zu Bildung und Büchern, in: Rainer Bendel (ed.), Kirchen- und Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und Ostmitteleuropa. Initiativen, Methoden, Theorien, Münster-Berlin-Hamburg-London-Wien-Zürich 2006, (= Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa 2), s. 31-58, ISBN 3-8258-6178-3.

Josef HRDLIČKA, Herrschaftliche Amtsträger als Klienten und Patrone im frühneuzeitlichen Böhmen? Kommunikation im Dominium der Herren von Neuhaus, Slawata und Tschernins (1550-1730), in: Stefan Brakensiek - Heide Wunder (Hg.), Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im alten Europa, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 145-163, ISBN 3-412-25405-3.

Josef HRDLIČKA, Die (Re-)Katholisierung lokaler Amtsträger in Böhmen: Konfession oder Disziplin?, in: Rudolf Leeb - Susanne Claudine Pils - Thomas Winkelbauer (Hg.), Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie, Wien-München 2006, s. 357-366, ISBN 10-7029-0546-4.

Bohumil JIROUŠEK, Historické myšlení Wácslawa Wladiwoje Tomka, in: Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 151-163, ISBN 80-7040-780-8.

Bohumil JIROUŠEK, Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti, České Budějovice 2006, ISBN 80-7040-888-X.

Rudolf KRAJÍC, Středověké kamnářství. Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska, Tábor 2005, ISBN 80-86067-06-8.

Pavel KRÁL, Tod, Begräbnisse und Gräber. Funeralrituale des böhmischen Adels als Mittel der Repräsentation und des Andenkens, in: Mark Hengerer (ed.), Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 421-448, ISBN 3-412-16804-1.

Pavel MAREK (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Osobní korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (= Prameny k českým dějinám 16.-18. století B/1), ISBN 80-7040-804-9.

Miroslav NOVOTNÝ a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, ISBN 80-7040-883-9.

Zdeněk VYBÍRAL, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005 (= Monographia historica 6), ISBN 80-7040-699-2.

 

Články ve sbornících

Zdeněk BEZECNÝ, Katolický český národ v představách české šlechty, in: Kristina Kaiserová - Martin Veselý (edd.), Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2006, s. 92-97, ISBN 80-7044-777-X.

Václav BŮŽEK, Nachlaßinventare, Testamente, Heiratsverträge - Wege zur bürgerlichen Alltagskultur des 16. und 17. Jahrhunderts in der tschechischen Geschichtsschreibung, Vana Tallinn 16, 2005, s. 205-227 (Modus vivendi II), ISSN 1406-5908.

Václav BŮŽEK, Der Weg zur Synthese. Die Gesellschaft der böhmischen Ländern 1526-1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006, s. 5-36 (= Opera historica 11), ISBN 80-7040-882-0.

Ivo CERMAN, Mezi Vídní a Veltrusy. Rudolf Chotek a jeho letní rezidence, in: Confluens I/2005. Sborník historických a vlastivědných prací z Mělnicka, Mělník 2005, s. 92-97, ISBN 80-903453-2-8.

Ivo CERMAN, Tereziánská legenda, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 149-166, ISBN 80-7040-882-0.

Ivo CERMAN, Empfindsame Briefe. Familienkorrespondenz der Adeligen im Ausgang des 18. Jahrhunderts, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740) (= Opera historica 11), České Budějovice 2006, s. 283-301, ISBN 80-7040-882-0.

Jaroslav DIBELKA, "Kde my se máme podít, když nemáme naši zem?" Migrace Cikánů v raném novověku a jejich reflexe v očích okolí, in: Eduard Maur - Josef Grulich (edd.), Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Praha 2006, s. 189-204, ISBN 80-7330-088-5.

Martin GAŽI, K hierarchii mariánské úcty na počátku 18. století. Přemítání na okraj souvislostí zemských a prácheňských, in: Pavla Stuchlá (ed.), 300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci, Vodňany 2005, s. 93-102, ISBN 80-239-5085-1.

Martin GAŽI, Poustevník, nebo loupežník? K proměnám vnímání "lesních lidí" od středověku po dobu raně moderní, in: Pavel Klvač (ed.), Člověk a les, Brno 2006, s. 43-59, ISBN 80-210-4202-8.

Josef GRULICH, Migrace českobudějovického obyvatelstva ve světle propouštěcích listů (1756-1770), in: Milan Myška (ed.), Historiae Historica. Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám (= Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 12; Sborník Ostravské univerzity 219/2005), Ostrava 2005, s. 55-72, ISBN 80-7368-044-0, ISSN 1213-8452.

Josef GRULICH, Selský grunt a jeho obyvatelé mezi normou a skutečností. Sonda do českých poddanských poměrů v 17. a 18. století, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006, s. 555-568 (= Opera historica 11), ISBN 80-7040-882-0

Josef GRULICH, Sňatkové migrace na jihu Čech (1750-1824), in: Eduard Maur - Josef Grulich (edd.), Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Praha 2006, s. 19-72, ISBN 80-7330-088-5.

Petr FIDLER, Über den Urheber eines Architekturwerks, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11) , s. 167-174, ISBN 80-7040-882-0.

Petr HLAVÁČEK, Ďábel z Horní Blatné aneb k budování luterské konfesní identity v raněnovověkých Čechách, in: David Jurech (ed.), Lutheranus 2006. Sborník Lutherovy společnosti, svazek 1 (K Augsburskému vyznání), Praha 2006, s. 82-96, ISBN 80-903632-1-0.

Petr HLAVÁČEK, Jan Kapistrán a Gabriel z Verony. Italští františkáni v českých zemích pozdního středověku, in: Dana a Vladimír Přibylovi (edd.), Slánské rozhovory - Itálie a Čechy (Sborník příspěvků ke kolokviu), Slaný 2006, s. 13-17, ISBN 80-239-7465-3.

Petr HLAVÁČEK, Proč biskup Benedikt z Valdštejna navštívil roku 1493 Kadaň?, Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 38, č. 3, 2006, s. 21-24, ISSN 0231-5076.

Petr HLAVÁČEK, Matthaeus Meisner († cca 1600) - rektor městské školy v Chomutově (Etuda k dějinám konfesionalizace česko-saského prostoru), in: Petr Rak (ed.), Comotovia 2005. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 400 let vykoupení Chomutova z poddanství (1605-2005), Chomutov 2006, s. 71-78, ISBN 80-86971-20-1.

Josef HRDLIČKA, Mezi ctí a normou. Ku kultuře služby slavatovských hejtmanů okolo roku 1630, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 347-373, ISBN 80-7040-882-0.

Bohumil JIROUŠEK, Od Paříže k Vídni (Československo a kongresy let 1950-1965), in: Bohumil Jiroušek (ed.), Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2006, s. 53-70, ISBN 80-7040-887-1.

Rudolf KRAJÍC, Středověká kachlová kamna v Táboře, in: Zborník z mezinárodnej konferencie, Trebišov 2003, Trebišov 2005.

Pavel KRÁL, Muž a žena mezi přechodovými rituály rodinného života, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 425-439, ISBN 80-7040-882-0.

Pavel KRÁL, "Knížka o smrti" Mikuláše Krupěhorského. Příprava ke smrti v českém prostředí na přelomu 16. a 17. století, in: Jitka Radimská (ed.), Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, České Budějovice 2006 (= Opera romanica 9), s. 141-154, ISBN 80-7040-846-4.

Albert KUBIŠTA, Konfesijní polemika - málo využívaný pramen k dějinám konfesionalizace, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006, s. 389-408 (= Opera historica 11), ISBN 80-7040-882-0.

Pavel MAREK, Roudničtí Lobkovicové a pobělohorské konfiskace, Porta bohemica 3, 2005, s. 72-85, ISBN 80-86971-01-5.

Miroslav NOVOTNÝ, Habsburkové ve světle českých mýtů a stereotypů, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006, s. 103-119 (= Opera historica 11), ISBN 80-7040-882-0.

Miroslav NOVOTNÝ, Pod praporem Královny nebes. Pietas Mariana a mariánské družiny v českých zemích v 16.-19. století, in: Tomáš Jiránek - Jiří Kubeš (edd.), Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby, Pardubice 2005, s. 87-101, ISBN 80-7194-772-5.

Marie RYANTOVÁ, Jindřichohradecký probošt Václav Josef Grotz a jeho "Archa úmluvy Nového zákona", in: Radek Lunga (ed.), Ondřej František Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba. Sborník ze sympozia věnovaného osobě, dílu a době píseckého rodáka, dobršského faráře, kazatele a literáta, Dobrš 2005, s. 67-74, ISBN 80-239-3075-3.

Marie RYANTOVÁ, Konfessionelle und konfessionsübergreifende Netzwerke in Stammbüchern der Frühen Neuzeit, in: Jörg Deventer (ed.), Konfessionelle Formierungsprozesse im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa, Leipzig 2006 (= Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig 2006, Heft 2: Vorträge und Studien), s. 314-331, ISBN 3-933142-11-3.

Marie RYANTOVÁ, Krajina zemí habsburské monarchie - "vlastní" a "cizí" ve světle cestovních deníků a památníků, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její odraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 207-218, ISBN 80-7040-882-0.

Marie RYANTOVÁ, Pozoruhodná spisování P. Georga Adalberta Wahnera, in: Hana Pátková (ed.), Česká beseda o německých i českých kronikách, pamětech a dalších vyprávěcích pramenech. Příspěvky z konference pořádané 9. listopadu 2001 v Ústí nad Labem Katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za řízení Eduarda Mikuška, Dolní Břežany 2006, s. 117-130, ISBN 80-86197-70-0.

Marie RYANTOVÁ, Smrt v raně novověkých památnících, in: Jitka Radimská (ed.), "Vita morsque et librorum historia", České Budějovice 2006 (= Opera romanica 9), s. 89-108, ISBN 80-7040-846-4.

Marie RYANTOVÁ, Vztah Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny z Lobkovic ke kostelu Panny Marie Sněžné a františkánům, in: Petr Hlaváček - Petr Regalát Beneš (edd.), Historia Franciscana II. Sborník textů, Kostelní Vydří 2005, s. 123-132, ISBN 88-7195-016-5.

Zdeněk VYBÍRAL, Moc "institucionální" a moc "symbolická" - formy a podoby uplatňování politické moci ve stavovské monarchii, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 245-263; ISBN 80-7040-882-0.

 

Kvalifikační práce

Ivo CERMAN, Vzestup rodu Chotků. Životní styl úřednické šlechty v 18. století, Praha 2006 (dizertační práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

Ivo CERMAN, Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. Jahrhundert, Tübingen 2006 (dizertační práce Eberhard-Karls Universität).

Albert KUBIŠTA, Kontroverstheologische Literatur in den böhmischen Ländern an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, Tübingen 2006 (dizertační práce Eberhard-Karls Universität).

Marie RYANTOVÁ, Památníky, aneb štambuchy, to jest alba amicorum - kulturně historický fenomén raného novověku, České Budějovice 2005 (habilitační práce Filozofické fakulty Jihočeské univerzity).

Rostislav SMÍŠEK (ed.), Deník hraběte Jeronýma staršího Šlika 1580-1582, České Budějovice 2005 (rigorózní práce Filozofické fakulty Jihočeské univerzity).

 

Editorství monografií a vědeckých sborníků

Václav BŮŽEK, Pavel Marek (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (= Prameny k českým dějinám 16. - 18. století, řada B, sv. 1), ISBN 80-7040-804-9

Václav BŮŽEK, Zdeněk Bezecný, Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, České Budějovice 2005 (= Monographia historica 5), ISBN 80-7040-698-4.

Václav BŮŽEK, Zdeněk Vybíral, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005 (= Monographia historica 6), ISBN 80-7040-699-2.

Václav BŮŽEK - Pavel KRÁL (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), ISBN 80-7040-882-0.

Josef GRULICH - Eduard MAUR (edd.), Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Praha 2006, ISBN 80-7330-088-5.