Publikační činnost v letech 2007-2008

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

BŮŽEK Václav - SMÍŠEK Rostislav, Říšský sněm v Augšpurku roku 1559 pohledem Jáchyma z Hradce, Folia historica bohemica 23, 2008, s. 35-89, ISBN 978-80-7286-127-9, ISSN 0231-7494.

BŮŽEK Václav, Les cours Habsbourg et la noblesse du royaume de Bohême entre 1526 et 1620, Histoire, Economie, Société 26, 2007, č. 3, s. 7-20, ISBN 978-2-200-92338-9.

BŮŽEK Václav, Passau 1552 - Augsburg 1559. Zeugnisse böhmischer Adliger über den Hof und die Reichspolitik Ferdinands I., Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 116, 2008, s. 291-330, ISSN 0073-8484.

CERMAN Ivo, La noblesse de Bohême et la "coterie holbachique", Lettre clandestine 16, 2008, s. 283-292, ISBN 978-2-84050-608-9, ISSN 1242-3912.

CERMAN Ivo, Název a ideové poselství chrámu zahrad a venkova ve Veltrusích, Zprávy památkové péče 68, 2008, č. 1, s. 68-69, ISSN 1210-5538.

CERMAN Ivo, Svět české šlechtologie. Když Petr Maťa odpovídá…, Časopis Matice moravské 127, 2008, s. 161-186, ISSN 0323-052X.

DIBELKA Jaroslav, K novým možnostem studia trestněprávní problematiky. Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva na třeboňském panství (1650-1750), Český časopis historický 106, 2008, s. 19-53, ISSN 0862-6231.

DIBELKA Jaroslav, Obranné strategie "zmrhaných žen" na jindřichohradeckém panství v 17. a na počátku 18. století, Historická demografie 31, 2007, s. 5-20, ISBN 978-80-7330-123-1, ISSN 0323-0937.

DIBELKA Jaroslav, Tajemství rodiny Hlučných. Obranné strategie žen obviněných z infanticidia, Dějiny a současnost 29, 2007, č. 9, s. 37-39, ISSN 0418-5129.

DOLEŽAL Stanislav, Joannes Chrysostomos and the Goths, Graecolatina Pragensia 21 (Acta Universitatis Carolinae - Philologica 3), Praha 2006, ISSN 0567-8269, s. 161-181.

DOLEŽAL Stanislav, Some Remarks on the Late Antique Imperial Court Culture, Eirene 44, 2008, s. 219-228, ISSN 0046-1628.

DOLEŽAL Stanislav, Tertium genus hominum: k roli eunuchů na pozdně antickém císařském dvoře, Listy filologické 131, 1-2, 2008, s. 3-27, ISSN 0024-4457.

GRULICH Josef, Demografický vývoj jižních Čech, Demografie 49, 2007, s. 254, ISSN 001-8265.

GRULICH Josef, Migrace na jihu Čech během 16.-18. století, Forum Statisticum Slovacum 3, 2007, s. 105-108, ISSN 1336-7420.

GRULICH Josef, Rural society in Bohemia - The estate of Chýnov and South Bohemia. The factors influencing property transfers in the seventeenth and eighteenth centurie, Historica. Historical Science in the Czech Republic - Series Nova 13, 2008, s. 75-107, ISSN 1210-8499, ISBN 978-80-7286-136-1.

HLAVÁČEK Petr, Al servizio dell'ordine e della cristianità: Gabriele Rangoni da Verona (†1486) e il suo operato nell'Europa centrale e in Italia, Frate Francesco, Rivista di cultura francescana 74, 2008, s. 71-95, ISSN 0016-0091.

HRDLIČKA Josef, Seigneurie, résidence et cour ê l'époque moderne: Jindřichův Hradec, du XVIe au XVIIIe siècle, Histoire, Economie, Société 3, 2007, s. 47-58, ISBN 978-2-200-92338-9.

HRDLIČKA Josef, Slavatova obrana jezuitského řádu a jeho představy o konfesijním uspořádání Čech z počátku dvacátých let 17. století, Folia historica bohemica 23, 2008, s. 225-248, ISSN 0231-7494, ISBN 978-80-7286-127-9.

JIROUŠEK Bohumil, "Československá" historiografie 1918-1992. Realita nebo fikce?, Zrkadlenie - Zrcadlení. Česko-slovenská revue 4, 2007, č. 3, s. 37-41.

JIROUŠEK Bohumil, Benedetto Croce: Historie jako myšlení a jako čin, Dějiny - teorie - kritika 4, 2007, č. 2, s. 337-341, ISSN 1214-7249.

KRÁL Pavel, Rites de passage et cycles de vie de la famille noble, Historie, Economie et Société 26, 2007, č. 3, s. 111-126, ISBN 978-2-200-92338-9.

MAREK Pavel, Klientelní strategie španělských králů na pražském císařském dvoře konce 16. a počátku 17. století, Český časopis historický 105, 2007, s. 40-89, ISSN 0862-6111.

MAREK Pavel, La diplomacia española y la papal en la corte imperial de Fernando II, Studia historica. Historia moderna 30, 2008, s. 239-273, ISSN 0213-2079.

MAREK Pavel, Las cartas españolas de Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y de su mujer Polisena nacida de Pernestán, Ibero-americana pragensia 40, 2006, s. 91-109, ISBN-80-246-1464-9, ISSN 1210-6690.

MAREK Pavel, Los viajes al sur. Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y sus primeros encuentros con el mundo hispano, Ibero-americana pragensia, Supplementum 20, 2007, s. 119-136, ISBN-80-246-1464-9, ISSN 1210-6690.

MAREK Pavel, Politický vliv Španělska a papežského státu na císařském dvoře Ferdinanda II., Časopis Matice moravské 126, 2007, s. 285-318, ISSN 0323-052X.

MAREK Pavel, Problematika šlechty a raně novověkého panovnického dvora v současné španělské historiografii, Folia historica bohemica 23, 2008, s. 317-337, ISSN 0231-7494, ISBN 978-80-7286-127-9.

NOVOTNÝ Miroslav, Řeholní kongregace v Čechách na přelomu 19. a 20. století v kontextu proměn náboženského milieu, Theatrum historiae 3, Pardubice 2008, s. 164-182, ISSN 1802-2502.

NOVOTNÝ Miroslav, Socioprofesní a teritoriální stratifikace studentů českobudějovických vyšších škol a středních škol v první polovině 19. století, Historická demografie 31, 2007, s. 117-146; ISBN 978-80-7330-123-1.

RYANTOVÁ Marie, Frühneuzeitliche Stammbücher als Mittel individueller Selbstdar- stellung, Frühneuzeit-Info 18, 2007, s. 91-108, ISSN 0940-4007.

RYANTOVÁ Marie, Památník pomořanského vévody Filipa II. z let 1612- 1618, Studia Rudolphina 7, 2007, s. 168-174, ISBN 80-86890-16-3.

RYANTOVÁ Marie, Recepce gregoriánského kalendáře ve světle památníkových záznamů, in: Inter laurum et olivam. Z pomocných věd historických XVI. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2/2002, Praha 2007, s. 153-163, ISSN 0567-8293.

VYBÍRAL Zdeněk, La noblesse et les carrières dans l'État tchèque aux XVIe et XVIIe siècles, Histoire & Economie, Société 3, 2007, s. 21-27, ISBN 978-2-200-92338-9.

 

Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

BEZECNÝ Zdeněk, Clam-Martinicové, Colloredo-Mannsfeldové; Chotková z Chotkova a Vojína Žofie; Mladotové ze Solopysk; Rothschildové; Schönbornové; Schönborn Bedřich; Schönborn František; Schönborn Vojtěch; Schwarzenberg Bedřich; Schwarzenberg Felix; Schwarzenberg Karel; Thun-Hohensteinové; Thun-Hohenstein František; Thun-Hohenstein Leopold Leo; Thun-Hohenstein Josef Matyáš; Thurn-Taxisové;Thurn-Taxis Rudolf, in: Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii, Praha 2008, s. 46-47, 156, 265-266,368, 391-393, 452-453, ISBN 978-80-86880-65-5.

BEZECNÝ Zdeněk, Dědicové ve století zakladatelů, in: Václav Bůžek - Pavel Král, Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 209-218, ISBN 978-80-7106-928-7.

BEZECNÝ Zdeněk, Počátky rekonstrukce bývalého kláštera ve Zlaté Koruně, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny, památky, lidé, České Budějovice 2007, s. 347-357, ISBN 978-80-85033-09-0.

BEZECNÝ Zdeněk, Podnikatel šlechticem, in: Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (edd.), Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. (Úředník a podnikatel), Praha 2007, s. 271-277, ISBN 80-86791-43-2.

BEZECNÝ Zdeněk, Poslední lancknecht, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 415-423, ISBN 978-80-85033-10-6.

BEZECNÝ Zdeněk, Schwarzenbergiana rediviva, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 13-17 (spoluautoři Martin Gaži, Martin C. Putna), ISBN 978-80-85033-10-6.

BEZECNÝ Zdeněk, Starý obránce starých práv, in: Zdeněk Hojda - Marta Ottlová - Roman Prahl (edd.), Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti?, Praha 2009, s. 65-69, ISBN 978-80-200-1691-1.

BEZECNÝ Zdeněk, Šlechtická korespondence jako pramen v gender history, Kateřina Čadková - Milena Lenderová - Jana Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2007, ISBN 80-7194-920-5 (spoluautorka Milena Lenderová).

BOK Václav, Sebastian Brant a jeho Loď bláznů, in: Sebastian Brant, Loď bláznů, Praha 2007, s. 7-26, ISBN 978-80-200-1514-3.

BŮŽEK Václav, Cizinci ve vlastním království. Pobyt Ludvíka Jagellonského a Marie Habsburské v Čechách na přelomu let 1522-1523, in: Kateřina Jíšová (ed.), V komnatách paláců - v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha 2007, s. 233-243, ISBN 978 80-86197-79-1.

BŮŽEK Václav, Člověk českého raného novověku, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 9-53, spoluautoři Pavel Král, Zdeněk Vybíral, ISBN 978-80-7203-694-3.

BŮŽEK Václav, Der Adel an der böhmisch-bayerischen Grenze zu Beginn der Neuzeit, in: Robert Luft und Ludwig Eiber (Hg.), Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, München 2007, s. 85-106, ISBN 978-3-486-58372-4.

BŮŽEK Václav, Der Adel im böhmisch-sächsischen Grenzraum zu Beginn der Neuzeit, in: Martina Schattkowsky (Hg.), Die Familie von Bünau. Adelsherrschaften in Sachsen und Böhmen vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Leipzig 2008, Leipziger Universitätsverlag, s. 73-94 (= Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, Band 27), ISBN 978-3-86583-235-1, ISSN 1439-782X.

BŮŽEK Václav, Der festliche Einzug Ferdinands I. in Prag am 8. November 1558, in: Friedrich Edelmayer - Martina Fuchs - Georg Heilingsetzer - Peter Rauscher (Hrsg.), Plus ultra. Die Welt der Neuzeit. Festschrift für Alfred Kohler zum 65. Geburtstag, Münster 2008, s. 289-304, ISBN 978-3-402-06578-5.

BŮŽEK Václav, Der Heilige Stuhl und die böhmischen Länder während des Pontifikats Pauls V., in: Alexander Koller (Hg.), Die Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605-1621), Tübingen 2008, s. 121-141 (= Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Band 115), ISBN 978-3-484-82115-6, ISSN 0070-4156.

BŮŽEK Václav, Nach dem Weißen Berg. Selbstreflexion und Selbststilisierung des Adels der Böhmischen Länder im 17. Jahrhundert, in: Martin Wrede - Carl Horst (Hrsg.), Zwischen Schande und Ehre. Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses. Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise, Mainz 2007, Verlag Philipp von Zabern (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft 73), s. 269-285, ISBN 978-3-8053-3710-6.

BŮŽEK Václav, Obraz konfliktu papeže a benátského dóžete z let 1606 až 1607 v očích české a moravské šlechty, in: Pavel B. Kůrka - Jaroslav Pánek - Miloslav Polívka (edd.), Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové, Praha 2008 (= Práce Historického ústavu AV ČR, řada C, svazek 20), ISBN 978-80-7286-125-5.

BŮŽEK Václav, Paměť v heraldické výzdobě předmětů hmotné kultury šlechtických sídel 16. a 17. století, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 37-57, ISBN 978-80-7106-928-7.

BŮŽEK Václav, Pasov 1552 - Augšpurk 1555. Římsko-německá říše ve zprávách královského dvořana, in: Eva Semotanová (ed.), Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, I-II, s. 43-67, ISBN 978-80-7286-112-5.

BŮŽEK Václav, Přípitek ve společnosti raného novověku, in: Martin Nodl - Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007, s. 189-213, ISBN 978-80-7203-923-4.

BŮŽEK Václav, Symboly rituálu. Slavnost Řádu zlatého rouna v Praze a Landshutu roku 1585, in: Jiří Mikulec - Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007 I, s. 296-302, ISBN 978-80-7286-116-3.

BŮŽEK Václav, The Manifestation of Religious Identity in the Symbolic Communications of Ferdinand of Tyrol, in: Milena Bartlová - Michal Šroněk (eds.), Public Communicaion in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620, Praha 2007, s. 89-102, ISBN 80-86890-15-5.

BŮŽEK Václav, Urozenec, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 79-110, ISBN 978-80-7203-694-3.

BŮŽEK Václav, Wertgegenstände als Medien zur Inszenierung des sozialen Status im bürgerlichen und adeligen Milieu zu Beginn der Neuzeit, in: Elisabeth Vavra - Kornelia Holzner-Tobisch - Thomas Kühtreiber (edd.), Vom Umgang mit Schätzen, Wien 2007, s. 269-287 (= Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelaters und der Frühen Neuzeit 20, ISBN 978-3-7001-3721-4.

BŮŽEK Václav, Wien aus der Sicht der böhmischen Adeligen um die Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Martin Scheutz - Vlasta Valeš (Hrsg.), Wien und seine WienerInnen. Ein historischer Streifzug durch Wien über die Jahrhunderte. Festschrift für Karl Vocelka zum 60. Geburtstag, Wien-Köln-Weimar 2008, s. 47-63, ISBN 978-3-205-77707-6.

BŮŽEK Václav - KRÁL Pavel (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, ISBN 978-80-7203-694-3.

BŮŽEK Václav - KRÁL Pavel (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, ISBN 978-7106-928-7.

BŮŽEK Václav - SMÍŠEK Rostislav, Dance in the Everyday Life of the Nobility at the Beginning of the Modern Era, in: Andrea Rousová (ed.), Dances and Festivities of the 16th - 18th Centuries, Praha 2008, s. 27-37, ISBN 978-80-7035-395-0.

BŮŽEK Václav - SMÍŠEK Rostislav, Tanec v každodenním životě šlechty počátkem novověku, in: Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16. - 18. století, Praha 2008, s. 27-37, ISBN 978-80-7035-394-3.

CERMAN Ivo, Cesty za osvícením. Úloha cestování v osvícenské antropologii, in: Jiří Kubeš (ed.), Šlechtic na cestách v 16.-18. století, Pardubice 2007, s. 221-233, ISBN 978-80-7194-928-2.

CERMAN Ivo, Familiant Laws, in: Gershon David Hundert (ed.), The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Volumen I. New Haven-Yale 2008, s. 493-494, ISBN 978-0-300-11903-9.

CERMAN Ivo, Gelasius Dobner a česká šlechta. Proměny šlechtické genealogie ve věku osvícenství, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 88-110, ISBN 978-7106-928-7.

CERMAN Ivo, Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008, ISBN 978-80-7106-977-5.

CERMAN Ivo, Josef II., in: Marie Ryantová - Petr Vorel (edd.), Čeští králové, Praha-Litomyšl 2008, s. 487-498, ISBN 978-80-7185-940-6.

CERMAN Ivo, Opposition, oder Kooperation? Der Staat und die Stände in Böhmen 1749-1789, in: Gerhard Ammerer - William Godsey - Martin Scheutz (edd.), Bündnispartner und Konkurrenten der Landesfürsten? Die Stände in der Habsburgermonarchie, Wien 2007, s. 374-393, ISBN 978-3-7029-0550-7.

CERMAN Ivo, Panovník, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 46-68, ISBN 978-80-7203-694-3.

CERMAN Ivo, Pouť do Pompejí. Marie Josefina z Windischgrätzu v Itálii 1774-1776, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 65-111, Pardubice 2007, s. 113-133, ISBN 978-80-7194-020-1.

DIBELKA Jaroslav, Příběh Johany Peřkové. Každodenní život tulačky a zlodějky v první polovině 18. století, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 315-332, ISBN 978-80-7194-020-1.

DOLEŽAL Stanislav, Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století n. l., Praha 2008, ISBN 978-80-246-1531-8.

FIDLER Petr, Umělec, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 297-323, ISBN 978-80-7203-694-3.

GAŽI Martin, Držím se ve zlatém středu. Zlatokorunský opat Bohumír Bylanský a jeho svět (spoluautorka: Jarmila Hansová), in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny - památky - lidé, České Budějovice 2007, s. 439-474, ISBN 978-80-85033-09-0.

GAŽI Martin, O rozumnosti bez rozumu a břečťanu příběhů. Prolegomena k dějinám předmoderních zázraků, in: Martina Ondo-Grečenková - Jiří Mikulec (edd.), Církev a zrod moderní racionality. Víra - pověra - vzdělanost (= Folia Historica Bohemica, Supplementum 2, 2008), Praha 2008, s. 183-239, ISSN 0231-7494, ISBN 978-80-7286-138-5.

GAŽI Martin, Osvícenský praktik, nebo prelát tmář? Zlatokorunský opat Bohumír Bylanský v intelektuálním panoramatu druhé poloviny 18. století, in: Jan Lorman - Daniela Tinková (edd.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha 2008, s. 278-300, ISBN 978-80-903756-6-6.

GAŽI Martin, P. Bartoloměje Sládka "Čáslavka". Nad barokními předobrazy, recepcí a tvorbou zlatokorunského mýtu na počátku čtyřicátých let 19. století, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny - památky - lidé, České Budějovice 2007, s. 530-549, ISBN 978-80-85033-09-0.

GRULICH Josef, Motivace migrací a mobility venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 17. - 18. století, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 255-290, ISBN 978-80-7194-020-1.

GRULICH Josef, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008, ISBN 978 -80-734-091-1.

GRULICH Josef, Venkovan, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 151-174, ISBN 978-80-7203-694-3.

HLAVÁČEK Petr, Confessional Identity of the Bohemian Utraquist Church: the transfer of priests from the sub una to the sub utraque obedience, in: Zdeněk V. David - David R. Holeton (edd.), The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 6 (Papers from the Sixth International Symposium, Prague 2004), Praha 2007, s. 209-213, ISBN 80-86675-11-4.

HLAVÁČEK Petr, Die Christenheit oder Europa. Zu konfessionell-geographischen Vorstellungen im Böhmen des 15. und 16. Jahrhunderts, in: Evelin Wetter (Hg.), Formierungen des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa, Stuttgart 2008 (= Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Band 33), s. 319-331, ISBN 978-3-515-09131-2.

HLAVÁČEK Petr, Europa, Böhmen und die Christenheit in den Vorstellungen des Johannes von Saaz und seiner Zeitgenossen, in: Petr Šimáček (ed.), Der Ackermann aus Böhmen. Deutsch-Tschechische Konferenz über den Tod und das Sterben, Praha 2007, s. 36-44, ISBN 978-80-254-2387-5.

HLAVÁČEK Petr, Františkáni mezi českou a evropskou reformací. K náboženskému nonkonformismu v českých zemích na přelomu středověku a novověku, in: Pavel B. Kůrka - Jaroslav Pánek - Miloslav Polívka (edd.), Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové, Praha 2008 (= Opera Instituti Historici Pragae, Series C - Miscellanea, Vol. 20), s. 275-309, ISBN 978-80-7286-125-5.

HLAVÁČEK Petr, Kapitula sv. Štěpána - centrum katolické reformy nebo náboženského formalismu? Kaleidoskop litoměřických dějin z doby české a evropské reformace, in: Petr Hlaváček - Kristina Kaiserová - Miloš Kolovratník (edd.), Litoměřická kapitula. 950 let od založení, Ústí nad Labem 2007, s. 73-80, ISBN 978-80-7044-970-7.

HLAVÁČEK Petr, Role Českého království ve středověkém křesťanstvu aneb dialog Evropy a Asie v literárních dílech české provenience (1300-l400), in: Petr Sommer - Vladimír Liščák (edd.), Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách starého světa ve 13.-14. století, Praha 2008 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 10), s. 173-184, ISBN 978-80-7007-274-5.

HRDLIČKA Josef, Jak se utváří paměť. Legenda o dělení růží a její proměny na počátku 17. století, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 68-87, ISBN 978-80-7106-928-7.

HRDLIČKA Josef, Kommunikation durch Geld: Zur Rolle des Kredits am südböhmischen Adelshof der Frühen Neuzeit (1550-1600), in: Gerhard Fouquet - Jan Hirschbiegel - Werner Paravicini (Hg.), Hofeirtschaft. Ein ökonomischer Blick auf Hof und Residenz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 2008 (= Residenzforschung. Herausgegeben von der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Band 21), s. 361-380, ISBN 978-3-7995-4523-5.

HRDLIČKA Josef, Měšťan, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 126-150, ISBN 978-80-7203-694-3.

HRDLIČKA Josef, Otázky bez odpovědí aneb konsenzuální ticho při obnovách městských rad v raně novověkých Čechách, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 187-220, ISBN 978-80-7194-020-1.

HRDLIČKA Josef, Selbstverwaltung unter adeliger Herrschaft: Die Stadt Jindřichův Hradec (Neuhaus) nach der Revolte gegen Wilhelm Slavata (1620-1626), in: Stefan Haas - Mark Hengerer (Hg.), Im Schatten der Macht. Kommunikationskulturen in Politik und Verwaltung 1600-1950, Frankfurt-New York 2008, s. 51-74, ISBN 978-3-593-38230-2.

HRDLIČKA Josef, Úředník, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 199-219, ISBN 978-80-7203-694-3.

JIROUŠEK Bohumil, Die Rolle des Historikers Josef Macek im tschechoslowakischen Parlament im Jahre 1968, in: Wacław Uruszczak - Kazimierz Baran - Anna Karabowicz (edd.), Separation of powers and parliamentarism. The past and present. Law, doctrine, practice, Warszawa 2007, s. 245-256, ISBN 978-83-7059-824-2.

JIROUŠEK Bohumil, La discussione praghese del 1969 sul machiavellismo, in: Gaetano Platania (a cura), L´ombra della Russia sull´Europa centro-orientale. Storia, letteratura e altra cose, Viterbo 2007, s. 397-409 (spoluautorka Martina Halamová), ISBN 978-88492-1198-6.

JIROUŠEK Bohumil, Slovenské dějiny a Maketa, in: Ivo Pospíšil, Slovensko mimo Slovensko/Slovensko mimo Slovenska. Brněnské texty ke slovakistice X, Brno 2008, s. 13-18, spoluautor Josef Blüml, ISBN 978-80-210-4565-1.

KRÁL Pavel, Aussterben der böhmischen Adelsgeschlechter an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, in: Martin Wrede - Horst Carl (Hg.), Zwischen Schande und Ehre. Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses. Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise, Mainz 2007, s. 387-398, ISBN 978-3-8053-3710-6.

KRÁL Pavel, Člověk českého raného novověku, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 9-53, ISBN 978-80-7203-694-3 (spoluautoři Václav Bůžek a Zdeněk Vybíral).

KRÁL Pavel, Knihy o dobrém umírání v českém prostředí ve druhé polovině 16. a první půli 17. století, in: Martin Holý - Jiří Mikulec (edd.), Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, Praha 2007 (= Folia historica bohemica, Supplementum 1), s. 7-22, ISBN 978-80-7286-106-4.

KRÁL Pavel, Kult předků. Paměť a smrt v myšlení české šlechty na počátku novověku, in: Václav Bůžek - Pavel Král, Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 173-187, ISBN 978-80-7106-928-7.

KRÁL Pavel, Mitgift und Aussteuer als symbolischer weiblicher Schatz in Böhmen der Frühen Neuzeit, in: Elisabeth Vavra - Kornelia Holzner-Tobisch - Thomas Kühtreiber (Hg.), Vom Umgang mit Schätzen, Wien 2007 (= Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 20), s. 289-306, ISBN 978-3-7001-3721-4.

KUBIŠTA Albert, Die Berufung des Jesuitenordens nach Böhmen und die Anfänge der Tätigkeit des Ordens, in: Rolf Decot (Hg.), Konfessionskonflikt, Kirchenstruktur, Kulturwandel. Die Jesuiten im Reich nach 1556, (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz : Beiheft , 77 : Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte), Mainz 2007, s. 87-97, ISBN 3-8053-3820-1, 978-3-8053-3820-2.

KUBIŠTA Albert, Der Lutherische Bettlermantel Georga Scherera a jeho český překlad, in Jiří Mikulec - Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka I, Praha 2007, s. 367-371, ISBN 978-80-7286-116-3.

MAREK Pavel, Česká katolická šlechta a centralistická politika císaře Ferdinanda II., in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 33-64, ISBN 978-80-7394-020-1.

MAREK Pavel, Las damas de la emperatriz Maria y su papel en el sistema clientelar de los reyes españoles. El caso de María Manrique de Lara y sus hijas, in: José Martínez Millán - María Paula Marçal Lourenço (edd.), Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX) I-III, Madrid 2008, zde II., s. 1003-1037, ISBN 978-84-96813-18-2.

MAREK Pavel, Úloha rodové paměti v životě prvních lobkovických knížat, in: Václav Bůžek - Pavel Král, Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 134-156, ISBN 978-80-7106-928-7.

NOVOTNÝ Miroslav, Dějiny školství a vzdělanosti v české marxistické historiografii, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 365-379, ISBN 978-80-7394-114-7.

NOVOTNÝ Miroslav, Děti státu. Školství v českých zemích mezi reformou a tradicí, in: Jan Lorman - Daniela Tinková (edd.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha 2008, s. 164-182, ISBN 978-80-903756-6-6.

NOVOTNÝ Miroslav, Duchovní, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 100-125, ISBN 978-80-7203-694-3.

NOVOTNÝ Miroslav, Heretici, konvertité, hříšníci a posedlí na Jindřichohradecku v první polovině 17. století ve světle kroniky tamní jezuitské koleje, in: Ivana Čornejová - Hedvika Kuchařová - Kateřina Valentová (edd.), Locus pietatis et vitae, Praha 2008, s. 335-350, ISBN 978-80-86197-39-5.

NOVOTNÝ Miroslav, Školství na jihu Čech v době Josefa Vlastimila Kamarýta, in: František Krejča - Jan Podlešák (edd.), Josef Vlastimil Kamarýt. Život - dílo - doba, České Budějovice-Velešín 2008, s. 41-57, ISBN 978-80-254-1938-0.

PRAŽÁK Václav, Převzetí panství Jindřichův Hradec hrabaty Černíny v roce 1694. Anatomie jednoho rituálu, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 159-168, ISBN 978-80-7194-020-1.

RYANTOVÁ Marie (spoluautor Petr Vorel) (edd.), Čeští králové, Praha 2008, ISBN 978-80-7185-940-6.

RYANTOVÁ Marie, "In perpetuam sui memoriam scripsit." Raně novověké památníky jako prostředek uchování paměti, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 106-115, ISBN 978-80-7106-928-7.

RYANTOVÁ Marie, Berní rula sv. 34 - Kladsko, Praha 2007, ISBN 80-86712-43-5.

RYANTOVÁ Marie, "Ctnost" a "čest" v raně novověkých památnících, in: Jiří Mikulec - Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, sv. 2, s. 515-521, ISBN 978-80-7286-117-0.

RYANTOVÁ Marie, Čtenář, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 364-399, ISBN 978-80-7203-694-3.

RYANTOVÁ Marie, Fary pod patronátem kláštera ve Zlaté Koruně na konci 17. a na začátku 18. století, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny, památky, lidé, České Budějovice 2007, s. 79-89, ISBN 978-80-85033-09-0.

RYANTOVÁ Marie, Nařízení až za hrob. Testamentární praxe a vyřizování pozůstalostí světských duchovních pražské arcidiecéze v době baroka, in: Martin Holý - Jiří Mikulec (edd.), Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, Praha 2007 (= Folia historica bohemica, Supplementum 1), s. 149-162, ISSN 0231-7494, ISBN 978-80-7286-106-4.

RYANTOVÁ Marie, Osvícenská a preromantická mentalita ve světle památníků druhé poloviny 18. a počátku 19. století, in: Jan Lorman - Daniela Tinková (edd.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha 2008, ISBN 978-80-903756-6-6.

RYANTOVÁ Marie, Památníky, aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku, České Budějovice 2007, ISBN 978-80-7040-976-3.

RYANTOVÁ Marie, Podíl jezuitů na rekatolizaci panství Vysoký Chlumec v době třicetileté války, in: Ivana Čornejová - Hedvika Kuchařová - Kateřina Valentová (edd.), Locus pietatis et vitae, Praha 2008, s. 319-333, ISBN 978-80-86197-39-5.

RYANTOVÁ Marie, Přehled posloupnosti českých králů v letech 1085-1918, in: táž - Petr Vorel (edd.), Čeští králové, Praha 2008, s. 562-570, ISBN 978-80-7185-940-6.

RYANTOVÁ Marie, Ženy v rekatolizačním procesu (Několik úvah), in: Kateřina Čadková - Milena Lenderová - Jana Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2007, s. 241-250, ISBN 80-7194-920-5.

SMÍŠEK Rostislav, Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku jako pramen historického bádání. Příspěvek k poznání mobility panovnického dvora na sklonku 17. století, in: Jiří Kubeš (ed.), Prameny k dějinám šlechtického cestování 1550-1800, Pardubice 2007, s. 129-161, ISBN 978-80-7194-928-2.

SMÍŠEK Rostislav, Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582, České Budějovice 2008 (= Prameny k českým dějinám 16.-18. století B/II), ISBN 978-80-7394-056-0 (spoluautorka M. Durajová).

SMÍŠEK Rostislav, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina. Návštěva císařské rodiny v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 65-111, ISBN 978-80-7194-020-1.

SMÍŠEK Rostislav, Služba a paměť. Dvorská kariéra barokních Ditrichštejnů jako nadgenerační životní ideál, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 157-170, ISBN 978-80-7106-928-7.

VYBÍRAL Zdeněk, Autorita a moc v paměti urozených, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 119-133, ISBN 978-80-7106-928-7.

VYBÍRAL Zdeněk, Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526, Praha 2008, ISBN 978-80-86515-87-8.

VYBÍRAL Zdeněk, Člověk ve válce, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 400-439, ISBN 978-80-7203-694-3.

VYBÍRAL Zdeněk, Religious Identities and Political Discourse in Early Modern Bohemia, in: Andrew Hiscock (ed.), Mighty Europe 1400-1700. Writing an early Modern Continent, Peter Lang (Cultural Identiti Studies 3), Oxford - Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt am Main - New York - Wien 2007, s. 85-96, ISBN 978-3-03911-074-2.

VYBÍRAL Zdeněk, Války a válečníci v české společnosti na počátku novověku, in: Miloš Drda - Zdeněk Vybíral (edd.), Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách, Husitský Tábor - Supplementum 3, Tábor 2007, s. 555-569, ISBN 978-80-86971-30-8.

 

Články ve sbornících

BOK Václav, Die Bibliothek von Theobald und Hans Höck von Zweibrücken nach einem Inventar von 1618, in: Buchwesen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Festschrift für Helmut Claus zum 75. Geburtstag, Epfendorf-Neckar 2008, s. 341-356, ISBN 978-3-928471-70-1.

BOK Václav, Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o blahoslaveném Hroznatovi chotěšovského probošta Zachariáše Bandhauera z roku 1642. Kritická edice, Sborník muzea Karlovarského kraje 16, 2008, s. 317-339, ISBN 978-80-85018-64-6, ISSN 1803-6066.

GAŽI Martin, Procesí do Skočic v letech 1678-1708. Z pramene, který josefinistům vadil, in: Vodňany a Vodňansko 7, Vodňany 2007, s. 97-106; ISBN 80-239-8867-3.

GRULICH Josef, Demografický vývoj jižních Čech v 17. a 18. století, in: Tomáš Kučera - Vladimír Polášek, Regionální demografie - Olomouc, 23. a 24. května 2007. Sborník příspěvků XXXVII. výroční (květnové) demografické konference České demografické společnosti, Olomouc 2007, s. 16-30, ISBN 80-86746-04-6.

HLAVÁČEK Petr, Humanista Matthaeus Aurogallus (†1543), rodák z Chomutova, a jeho angažmá v době evropských reformací, in: Petr Rak (ed.), Comotovia 2007. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 550 let udělení znaku města Chomutova (1457-2007), Chomutov 2008, s. 79-86, ISBN 978-80-86971-97-1.

HLAVÁČEK Petr, Kadaňský mír z roku 1534 (Katolicko-luterský pokus o záchranu jednoty Svaté říše římské), in: David Jurech (ed.), Lutheranus 2007/2008. Sborník Lutherovy společnosti, svazek II, Praha 2008, s. 138-146, ISBN 978-80-903632-5-0.

JIROUŠEK Bohumil, "Československá" historiografie 1918-1992 - realita nebo fikce?, in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka - Anna Zelenková (edd.), Třináct let po / Trinásť rokov po. Brněnské texty k slovakistice IX, Brno, FF MU, 2006, s. 93-98, ISBN 80-210-4180-3.

JIROUŠEK Bohumil, La storiografia ceca sull´Europa centro-orientale dopo il 1989, in: Gaetano Platania (a cura), L´Europa centro-orientale e la storiografia post 1989. Mutanti lingvisici, storici e transizione socio-politica. CESPoM 15, Viterbo 2008, s. 135-149, ISBN 978-88-7853-112-3.

JIROUŠEK Bohumil, Problémy interpretace české historiografie doby nástupu komunismu, in: Jiří Petráš (ed.), Společná hranice, České Budějovice 2007, s. 37-41, ISBN 978-80-86260-70-9.

JIROUŠEK Bohumil, Wajtauerův Český mythus jako paradigmatický text české kolaborační historiografie, in: Jiří Petráš (ed.), Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace!, České Budějovice, Jihočeské muzeum, 2007, s. 48-60, ISBN 978-80-86260-63-1.

RYANTOVÁ Marie, Faráři na lobkovickém panství Vysoký Chlumec po Bílé hoře a jejich podíl na rekatolizaci, in: Pavla Stuchlá (ed.), Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách, Vodňany 2008, s. 95-108, ISBN 80-254-1611-2.